• PL | EN

Działalność Komitetów w 2017 r.

Ład korporacyjny | Władze | Działalność Komitetów w 2017 r.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

 1. analizowanie polityki Zarządu dotyczącej nominacji, wyboru i powoływania kadry kierowniczej wysokiego szczebla;
 2. przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagrodzenia oraz form zatrudnienia członków Zarządu z uwzględnieniem ich dotychczasowych osiągnięć;
 3. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników a także bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz propozycji we wskazanym powyżej zakresie;
 4. ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce;
 5. okresowa ocena umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i kadry kierowniczej i przedstawianie wyników oceny Radzie.

Działalność komitetów w 2017 r.

 • Komitet ds. Audytu

  Komitet ds. Audytu odbył 7 posiedzeń i podjął 15 Uchwał, które dotyczyły, m.in.:

  • pozytywnej oceny metod badania sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz metod przeglądów Śródrocznych sprawozdań finansowych Enea SA i Grupy Kapitałowej Enea za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
  • zatwierdzenia świadczenia usługi opracowania testu prywatnego inwestora przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
  • zatwierdzenia świadczenia usług doradczych w ramach projektu akwizycyjnego przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
  • zatwierdzenia świadczenia usług doradczych w zakresie wdrożenia nowych MSSF 15 i 16 przez podmiot powiązany z audytorem sprawozdań finansowych Enea SA
  • przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w 2016 r.
  • przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej Enea SA Sprawozdania Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA z działalności w I półroczu 2017 r.
  • pozytywnego zaopiniowania Rocznego Planu Audytu i Kontroli Wewnętrznych na 2018 r. dla Grupy Enea oraz Budżetu Pionu Zarządczego Audytu na 2018 r.
  • wyboru Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea SA
  • zatwierdzenia protokołu z postępowania na wybór firmy audytorskiej dla Enea SA oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Enea na lata 2018-2020, wydania rekomendacji, zatwierdzenia świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem oraz przekazania zatwierdzonego protokołu wraz z rekomendacją Radzie Nadzorczej Enea SA dla potrzeb podjęcia przez Radę Nadzorczą Enea SA decyzji o wyborze firmy audytorskiej.
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

  Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 6 posiedzeń i podjął 19 Uchwał. Przedmiotem posiedzeń Komitetu było m.in. wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących:

  • podjęcia uchwały w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Enea SA
  • zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania zawierającej postanowienia o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji oraz aneksów do ww. umów
  • zatwierdzenia Celów Zarządczych (KPI) dla Członków Zarządu Enea SA na rok 2017
  • potwierdzenia realizacji Wskaźników KPI Członków Zarządu Enea SA za rok obrotowy 2016
  • udzielenia zgody Członkowi Zarządu Enea SA na zajmowanie stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Spółce Grupy Kapitałowej Enea
  • propozycji zmiany dodatkowych Celów Zarządczych dla Członków Zarządu Enea SA na rok 2017

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję