• PL | EN
Inwestorzy

Inwestorzy

Mamy mocną pozycję rynkową, budujemy wartość Grupy poprzez inwestycje

mapa rozdziału

Struktura akcjonariatu

Inwestorzy | Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

Wysokość kapitału zakładowego Enea SA na dzień publikacji raportu za 2017 r. wynosi 441.442.578 zł i dzieli się na 441.442.578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 441.442.578 głosów.

Struktura akcjonariatu

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Enea SA na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia raportu okresowego za 2017 r.

Akcjonariusz Liczba akcji
/ liczba głosów na WZ
Udział w kapitale zakładowym
/ udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,50%
PZU TFI 43 959 339 9,96%
Pozostali 170 118 811 38,54%
RAZEM 441 442 578 100,00%

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu

Spółce nie są znane umowy oraz zdarzenia, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Tym niemniej specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

Akcje własne

Enea SA, ani spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie nabywały w 2017 r. akcji własnych Spółki.

System kontroli akcji pracowniczych

Statut Enea SA przewiduje pakiet tzw. akcji pracowniczych. Na ten cel przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B Enea SA w liczbie 41.638.955 sztuk.

Na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pracownicy Grupy Kapitałowej Enea nabyli 16 maja 2010 r. prawo do bezpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki. Uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Enea było 8.818 osób, dla których przewidziano 33.239.235 akcji.

Prawo do nieodpłatnego nabycia przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa akcji Enea wygasło 16 maja 2012 r. Po tym terminie zawarte mogą być jedynie umowy przez spadkobierców osób uprawnionych w szczególnych przypadkach określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Enea SA akcje imienne serii B należące do Skarbu Państwa przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, stały się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. Zgodnie z wiedzą Spółki, ilość akcji Enea SA pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom Spółki wynosiła 1.969.793, wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

Enea SA nie uruchamiała w 2017 r. standardowych systemów kontroli programów akcji pracowniczych.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję