• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Enea

Aktywa [tys. zł] Na dzień: Zmiana Zmiana %
31 grudnia 2016 31 grudnia 2017
Aktywa trwałe 19 486 599 22 080 914 2 594 315 13,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 18 382 498 20 416 867 2 034 369 11,1%
Użytkowanie wieczyste gruntów 74 899 105 571 30 672 41,0%
Wartości niematerialne 370 638 418 248 47 610 12,8%
Nieruchomości inwestycyjne 28 020 26 981 -1 039 -3,7%
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych 2 518 355 152 352 634 14 004,5%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 403 257 501 945 98 688 24,5%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 42 482 40 698 -1 784 -4,2%
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 112 33 364 33 252 29 689,3%
Instrumenty pochodne 40 267 29 553 -10 714 -26,6%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 30 690 30 729 39 0,1%
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 111 218 121 806 10 588 9,5%
Aktywa obrotowe 5 049 920 6 232 080 1 182 160 23,4%
Prawa do emisji CO2 417 073 595 533 178 460 42,8%
Zapasy 448 941 846 187 397 246 88,5%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 824 488 1 903 568 79 080 4,3%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 9 541 149 859 140 318 1470,7%
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 478 478 - -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 4 852 49 329 44 477 916,7%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 340 217 2 687 126 346 909 14,8%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 330 - -4 330 -100,0%
Razem aktywa 24 536 519 28 312 994 3 776 475 15,4%


1) W tym wyłączenia

Czynniki zmian aktywów trwałych (wzrost 2.594 mln zł):

 • wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 2.034 mln zł wynika głównie z przejęcia aktywów EEP, oddania do użytku bloku 11 oraz zwiększonych nakładów na majątek sieciowy w segmencie dystrybucji
 • wzrost inwestycji w jednostkach zależnych o 353 mln zł wynika głównie z objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., nabycia akcji Polimex-Mostostal SA oraz Elektrowni Ostrołęka SA
 • wzrost aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy o 33 mln zł dotyczy głównie wyceny opcji kupna akcji spółki Polimex-Mostostal SA

Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 1.182 mln zł):

 • wzrost zapasów o 397 mln zł wynika głównie z wyższych zapasów węgla, świadectw pochodzenia, biomasy oraz części zamiennych dla bloku 11
 • wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 347 mln zł wynika głównie z przejęcia aktywów EEP oraz prowadzonej działalności inwestycyjnej i finansowej
 • wzrost wartości praw do emisji CO2 o 178 mln zł wynika głównie z przejęcia EEP (nabycie nowych praw do emisji CO2 pod umorzenie w 2018 roku)
 • wzrost aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy o 45 mln zł wynika z wyceny kontraktów terminowych na zakup energii elektrycznej i gazu oraz dotyczących praw majątkowych
Pasywa [tys. zł] Na dzień: Zmiana Zmiana %
31 grudnia 2016 31 grudnia 2017
Razem kapitał własny 13 011 729 13 999 669 987 940 7,6%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 - -
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną 3 632 464 3 632 464 - -
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 744 741 -3 -0,4%
Pozostałe kapitały -25 652 -27 101 -1 449 -5,6%
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających 33 826 25 967 -7 859 -23,2%
Zyski zatrzymane 7 946 612 8 858 130 911 518 11,5%
Udziały niekontrolujące 835 717 921 450 85 733 10,3%
Razem zobowiązania 11 524 790 14 313 325 2 788 535 24,2%
Zobowiązania długoterminowe 8 606 757 10 063 012 1 456 255 16,9%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 918 033 4 250 313 1 332 280 45,7%
Razem pasywa 24 536 519 28 312 994 3 776 475 15,4%


Czynniki zmian zobowiązań długoterminowych (wzrost o 1.456 mln zł)

 • 1.444 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych - wynika głównie z uruchomienia kolejnych transz kredytu w EBI na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator, wyemitowania nowych obligacji w ramach „Umowy Programowej do kwoty 700 mln zł” oraz nowych obligacji w ramach „Umowy Programowej do kwoty 3.000 mln zł”. Ponadto w okresie sprawozdawczym miał miejsce wykup obligacji przez LW Bogdanka oraz spłaty rat kapitałowych kredytu EBI i „Umowy Programowej do kwoty 700 mln zł”
 • 52 mln zł spadek zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych wynika głównie z rozwiązania rezerwy na deputat węglowy dla przyszłych i obecnych emerytów LW Bogdanka
 • 53 mln zł wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy głównie odwrócenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych i zmianą stanu rezerw w LW Bogdanka (szczególnie z tytuły deputatu węglowego)

Czynniki zmian zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 1.332 mln zł)

 • 909 mln zł wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych wynika m.in. z przejęcia EEP, wyższych zobowiązań z tytułu środków trwałych w budowie wynikających z budowy bloku 11 oraz odszkodowań z tytułu wypowiedzianych umów na zakup świadectw pochodzenia energii elektrycznej
 • 294 mln zł wzrost rezerw na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia wynika głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących uprawnień do emisji CO2 oraz potencjalnych roszczeń dotyczących wypowiedzenia umów na zakup świadectw pochodzenia energii elektrycznej
 • 90 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych wynika z zaklasyfikowania do zobowiązań krótkoterminowych części zaciągniętych w okresie sprawozdawczym transz kredytu EBI oraz emisji nowych serii obligacji

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję