• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

 • Wyniki na poszczególnych obszarach działalności GK Enea

  EBITDA
  [tys. zł]
  2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Obrót 153 996 177 768 23 772 15,40% 36 306 46 797 10 491 28,9%
  Dystrybucja 1 111 327 1 073 359 -37 968 -3,4% 253 858 275 528 21 670 8,5%
  Wytwarzanie 517 490 735 337 217 847 42,1% 52 379 125 756 73 377 140,1%
  Wydobycie 611 779 708 983 97 204 15,9% 174 722 257 915 83 193 47,6%
  Pozostała działalność 27 513 51 284 23 771 86,4% -4 866 9 276 14 142 290,6%
  Pozycje nieprzypisane i wyłączenia -94 281 -63 177 31 104 33,0% -13 154 21 027 34 181 259,9%
  EBITDA Razem 2 327 824 2 683 554 355 730 15,3% 499 245 736 299 237 054 47,5%


 • Obszar Obrotu

  [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 7 178 766 5 975 913 -1 202 853 -16,80% 2 077 804 1 772 509 -305 295 -14,7%
  EBIT 153 203 176 813 23 610 15,4% 36 063 46 555 10 492 29,1%
  Amortyzacja 793 955 162 20,4% 243 242 -1 -0,4%
  EBITDA 153 996 177 768 23 772 15,4% 36 306 46 797 10 491 28,9%
  CAPEX 1) 2 307 283 -2 024 -87,7% 1 163 - -1 163 -100,0%
  Udział przychodów ze sprzedaży obszaru w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 45% 37% -8 p.p.   48% 40% -8 p.p.  

  1)Bez inwestycji kapitałowych Enea SA

  Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej realizowana jest przez Enea SA

  Handel hurtowy realizowany jest przez Enea Trading sp. z o. o.  2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Marża I pokrycia

  • spadek średniej ceny sprzedaży energii o 4,5%
  • niższe koszty obowiązków ekologicznych o 39,9%
  • spadek średniej ceny zakupu energii o 1,6%
  • wzrost wolumenu sprzedaży energii o 7,3%
  • wzrost wyniku na obrocie prawami do emisji CO2 o 153%
  • spadek wyniku na obrocie paliwem gazowym

  Koszty własne

  • wyższe koszty bezpośrednie sprzedaży o 16 mln zł
  • wyższe koszty usług wspólnych o 5 mln zł
  • niższe koszty ogólnego zarządu o 3 mln zł

  Pozostałe czynniki

  • wyższe rezerwy na sprawy sądowe i potencjalne roszczenia o 9 mln zł
  • wyższe należności odpisane w koszty o 5 mln zł
  • wyższe odpisy aktualizujące należności o 5 mln zł
  • wyższe koszty postępowań sądowych o 2 mln zł
  IVQ 2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Marża I pokrycia

  • spadek średniej ceny sprzedaży energii o 4,3%
  • niższe koszty obowiązków ekologicznych o 12,4%
  • spadek średniej ceny zakupu energii o 1,5%
  • wzrost wolumenu sprzedaży energii o 6,4%
  • wzrost wyniku na obrocie prawami do emisji CO2 o 154%
  • spadek wyniku na obrocie paliwem gazowym

  Koszty własne

  • wyższe koszty bezpośrednie sprzedaży 4 mln zł

  Pozostałe czynniki

  • niższe rezerwy na sprawy sądowe i potencjalne roszczenia o 3 mln zł
  • w IV kwartale 2016 roku koszty darowizn w wysokości 7 mln zł
  • wyższe należności odpisane w koszty o 3 mln zł
 • Obszar Wytwarzania

  [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 3 310 314 4 578 795 1 268 481 38,3% 852 527 1 198 994 346 467 40,6%
  energia elektryczna 2 909 673 4 081 498 1 171 825 40,3% 727 773 1 060 016 332 243 45,7%
  świadectwa pochodzenia 45 537 104 509 58 972 129,5% 9 940 22 241 12 301 123,8%
  sprzedaż uprawnień do emisji CO2 32 713 17 786 -14 927 -45,6% 10 642 3 551 -7 091 -66,6%
  ciepło 296 771 342 199 45 428 15,3% 97 505 104 115 6 610 6,8%
  pozostałe 25 620 32 803 7 183 28,0% 6 667 9 071 2 404 36,1%
  EBIT 178 751 428 460 249 709 139,7% -60 210 41 174 101 384 168,4%
  Amortyzacja 247 931 306 877 58 946 23,8% 63 781 84 582 20 801 32,6%
  Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 90 808 - -90 808 -100,0% 48 808 - -48 808 -100,0%
  EBITDA 517 490 735 337 217 847 42,1% 52 379 125 756 73 377 140,1%
  CAPEX 1 390 165 1 094 673 -295 492 -21,3% 451 786 470 033 18 247 4,0%
  Udział przychodów ze sprzedaży obszaru w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 21% 28% 7 p.p.   20% 27% 7 p.p.  

  W obszarze Wytwarzania prezentowane są dane finansowe Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z jej spółkami zależnymi oraz Enea Elektrownia Połaniec SA.

  Na koniec 2017 r. Enea Wytwarzanie posiada m.in. 11 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych w Elektrowni Kozienice. W wyniku przejęcia EEP zasiliło obszar Wytwarzania o dodatkowe 7 bloków węglowych o łącznej mocy brutto 1.657 MW oraz największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą o zainstalowanej mocy brutto 225 MW.

  Roczne zdolności produkcyjne w tym obszarze wynoszą ok. 37 TWh energii elektrycznej.

  2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Elektrownie Systemowe

  • Enea Elektrownia Połaniec 126,8 mln zł
  • spadek marży na obrocie i na Rynku Bilansującym o 64,6 mln zł
  • spadek marży na wytwarzaniu o 54,8 mln zł
  • spadek pozostałych czynników o 26,5 mln zł: niedobór inwentaryzacyjny paliwa produkcyjnego -20,5 mln zł, wynik na pozostałej działalności operacyjnej -3,8 mln zł
  • wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych o 24,6 mln zł
  • spadek kosztów stałych o 12,6 mln zł

  Segment Ciepło

  • spadek kosztów zużycia materiałów i surowców o 28,6 mln zł, w tym spadek kosztów zużycia biomasy o 59,1 mln zł, wzrost kosztów zużycia węgla o 15,4 mln zł
  • wzrost przychodów z tytułu usług o 1,2 mln zł
  • wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 1,4 mln zł
  • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 5,1 mln zł
  • spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 8,1 mln zł
  • spadek przychodów z energii elektrycznej o 14,6 mln zł
  • Enea Elektrownia Połaniec 13,0 mln zł

  Segment OZE

  • w 2016r. rezerwa związana z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o. na kwotę 129,0 mln zł
  • Obszar Woda (+12,3 mln zł): wzrost przychodów z energii elektrycznej o 11,1 mln zł,
  • Obszar Biogaz (+6,8 mln zł): rozwiązanie rezerwy na roszczenia o odszkodowanie +3,5 mln zł; wzrost przychodów ze świadectw pochodzenia o 1,9 mln zł; spadek kosztów zmiennych o 0,9 mln zł,
  • Obszar Wiatr (-0,5 mln zł): wzrost kosztów stałych o 5,6 mln zł (większy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości – zmiana przepisów); spadek przychodów ze świadectw pochodzenia o 1,8 mln zł; wzrost przychodów z energii elektrycznej o 4,6 mln zł; w 2016r. koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 2,0 mln zł
  • Enea Elektrownia Połaniec 36,2 mln zł
  IVQ 2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Elektrownie Systemowe

  • Enea Elektrownia Połaniec 44,8 mln zł
  • spadek marży na wytwarzaniu o 55,7 mln zł
  • spadek pozostałych czynników o 26,9 mln zł: niedobór inwentaryzacyjny paliwa produkcyjnego -20,5 mln zł, wynik na pozostałej działalności operacyjnej -3,8 mln zł
  • niższa marża na obrocie i rynku bilansującym o 18,5 mln zł
  • niższe koszty stałe o 2,6 mln zł
  • wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych o 10,2 mln zł

  Segment Ciepło

  • spadek przychodów ze sprzedaży ciep ła o 7,5 mln zł
  • wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 4,7 mln zł
  • spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 3,3 mln zł
  • spadek przychodów ze sprzedaży energii o 2,9 mln zł
  • Enea Elektrownia Połaniec 4,2 mln zł

  Segment OZE

  • w 2016 r. rezerwa związana z oszacowaniem wartości udziałów w spółce ECO-Power sp. z o.o. na kwotę 129,0 mln zł
  • Obszar Woda (+6,0 mln zł): wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 4,1 mln zł; spadek kosztów stałych o 1,1 mln zł; wzrost przychodów ze świadectw pochodzenia o 0,7 mln zł
  • Obszar Biogaz (+3,7 mln zł): rozwiązanie rezerwy na roszczenia o odszkodowanie +3,6 mln zł
  • Obszar Wiatr (+4,0 mln zł): wzrost przychodów z energii elektrycznej o 1,2 mln zł; wzrost przychodów ze świadectw pochodzenia o 1,3 mln zł; w 2016r. koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 2,0 mln zł
  • Enea Elektrownia Połaniec 10,1 mln zł
 • Obszar Dystrybucji

  [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 3 083 878 3 280 236 196 358 6,4% 810 333 853 278 42 945 5,3%
  usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych 2 887 972 3 109 954 221 982 7,7% 746 882 800 043 53 161 7,1%
  opłaty za przyłączenie do sieci 67 564 64 258 -3 306 -4,9% 19 845 16 197 -3 648 -18,4%
  pozostałe 128 342 106 024 -22 318 -17,4% 43 606 37 038 -6 568 -15,1%
  EBIT 631 607 576 171 -55 436 -8,8% 135 476 149 753 14 277 10,5%
  Amortyzacja 479 720 497 188 17 468 3,6% 118 382 125 775 7 393 6,2%
  EBITDA 1 111 327 1 073 359 -37 968 -3,4% 253 858 275 528 21 670 8,5%
  CAPEX 920 413 1 022 251 101 838 11,1% 274 937 429 289 154 352 56,1%
  Udział przychodów ze sprzedaży obszaru w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 19% 20% 1 p.p.   19% 19% -  

  Enea Operator sp. z o.o. odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej do 2,5 mln Klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce na obszarze 58,2 tys. km2.

  Podstawowym zadaniem Enea Operator jest dostarczanie energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu odpowiednich parametrów jakościowych.

  W obszarze Dystrybucji prezentowane są dane finansowe spółek:

  • Enea Operator sp. z o.o.
  • Enea Serwis sp. z o.o.
  • Enea Pomiary sp. z o.o.
  • Annacond Enterprises sp. z o. o.
  2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Marża z działalności koncesjonowanej

  • wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 222 mln zł
  • niższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej (saldo) o 17 mln zł
  • wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 203 mln zł
  • niższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji innym podmiotom o 9 mln zł
  • niższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci o 3 mln zł

  Koszty operacyjne

  • wyższe koszty usług obcych o 25 mln zł
  • wyższe koszty podatków i opłat o 15 mln zł
  • wyższe koszty świadczeń pracowniczych o 15 mln zł
  • wyższe pozostałe koszty operacyjne o 7 mln zł

  Pozostała działalność operacyjna

  • niższe pozostałe koszty operacyjne o 10 mln zł
  • wyższy wynik na likwidacji o 4 mln zł
  • niższe pozostałe przychody operacyjne o 11 mln zł
  IVQ 2017 Czynniki zmiany EBITDA:

  Marża z działalności koncesjonowanej

  • wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 53 mln zł
  • niższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej (saldo) o 2 mln zł
  • wyższe koszty zakupu usług przesyłowych o 43 mln zł
  • niższe przychody z tytułu opłat za przyłączenie do sieci o 4 mln zł
  • niższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucji innym podmiotom o 3 mln zł

  Pozostała działalność operacyjna

  • niższe pozostałe koszty operacyjne o 14 mln zł
  • wyższe pozostałe przychody operacyjne o 4 mln zł
 • Obszar Wydobycia

  [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 1 785 981 1 780 320 -5 661 -0,3% 471 878 473 190 1 312 0,3%
  węgiel 1 724 416 1 725 221 805 0,05% 452 043 457 198 5 155 1,1%
  pozostałe produkty i usługi 49 896 41 805 -8 091 -16,2% 17 223 12 456 -4 767 -27,7%
  towary i materiały 11 669 13 294 1 625 13,9% 2 612 3 536 924 35,4%
  EBIT 241 189 350 684 109 495 45,4% 82 250 159 248 76 998 93,6%
  Amortyzacja 363 238 357 015 -6 223 -1,7% 92 472 97 383 4 911 5,3%
  Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 7 352 1 284 -6 068 -82,5% - 1 284 1 284 100,0%
  EBITDA 611 779 708 983 97 204 15,9% 174 722 257 915 83 193 47,6%
  CAPEX 307 720 373 411 65 691 21,3% 92 611 119 003 26 392 28,5%
  Udział przychodów ze sprzedaży obszaru w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 11% 11% -   11% 11% -  

  W obszarze Wydobycia prezentowane są wyniki finansowe GK LW Bogdanka z jednostką dominującą – Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA oraz jej spółkami zależnymi.

  LW Bogdanka dzieli swój asortyment sprzedaży na miał energetyczny, który stanowi 99% oraz na groszek i orzech.

  Głównymi odbiorcami jest energetyka zawodowa i przemysłowa.
  1) Suma wpływu na przychody i koszty

  2017 Czynniki zmiany EBITDA:
  • wzrost przychodów ze sprzedaży węgla: większa sprzedaż ilościowa (+10 tys. t), przy niższej cenie
  • spadek przychodów ze sprzedaży pozostałych produktów i usług: obsługa logistyczna i celna węgla sprzedawanego na eksport, dzierżawa środków trwałych, sprzedaż ciepła
  • spadek jednostkowego kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów bez amortyzacji - rozwiązanie rezerw na deputat dla emerytów i rencistów oraz deputat „emerycki” dla obecnych pracowników, poprawa efektywności kosztowej przy nieznacznie rosnącym wolumenie sprzedanego węgla
  • niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej: w 2016 r. rozwiązano m.in. rezerwę na odszkodowania dla firmy Budimex w związku z korzystnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego oraz otrzymano wyższe odszkodowania różnice prezentacyjne dotyczą sprawozdawczości finansowej GK Enea i GK LW Bogdanka w zakresie amortyzacji  1) Suma wpływu na przychody i koszty

  IVQ 2017 Czynniki zmiany EBITDA:
  • wzrost przychodów ze sprzedaży węgla: większa sprzedaż ilościowa (+51 tys. t) przy niższej cenie
  • spadek przychodów ze sprzedaży pozostałych produktów i usług – obsługa logistyczna i celna węgla sprzedawanego na eksport oraz dzierżawa środków trwałych
  • spadek jednostkowego kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów bez amortyzacji – rozwiązanie rezerw na deputat dla emerytów i rencistów oraz deputat „emerycki” dla obecnych pracowników
  • nisze koszty administracyjne i sprzedaży: rozwiązanie rezerw na deputat dla emerytów i rencistów oraz deputat „emerycki” dla obecnych pracowników różnice prezentacyjne dot. sprawozdawczości finansowej GK Enea i GK LW Bogdanka w zakresie amortyzacji
 • Obszar Pozostałej działalności

  [tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana % IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 533 901 587 844 53 943 10,1% 138 912 169 797 30 885 22,2%
  EBIT -747 7 553 8 300 1 111,1% -13 198 -3 254 9 944 75,3%
  Amortyzacja 28 260 43 731 15 471 54,7% 8 332 12 530 4 198 50,4%
  EBITDA 27 513 51 284 23 771 86,4% -4 866 9 276 14 142 290,6%
  CAPEX 108 496 86 334 -22 162 -20,4% 54 529 45 622 -8 907 -16,3%
  Udział przychodów ze sprzedaży obszaru w przychodach ze sprzedaży netto Grupy 3% 4% 1 p.p.   3% 4% 1 p.p.  

  W obszarze Pozostałej działalności prezentowane są spółki z obszarów:

  • wsparcia dla pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej:
   Enea Centrum sp. z o.o. – stanowiąca Centrum Usług Wspólnych w Grupie w zakresie księgowości, kadr, teleinformatyki, obsługi klienta
   Enea Logistyka sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w zakresie działalności logistycznej, magazynowej, zaopatrzeniowej
  • działalności towarzyszącej:
   Enea Oświetlenie sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w oświetleniu wewnątrz i na zewnątrz budynków; projektuje, buduje oświetlenie drogowe, iluminacje przestrzeni miejskich, podświetlanie budynków zabytkowych i użyteczności publicznej, a także świadczy usługi budowy i kompleksowej obsługi elektrowni fotowoltaicznych

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję