• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Prognozy wyników finansowych

Zarząd Enea SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2017 r.

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i podstawa publikacji

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone zgodnie z § 92 ust. 1 pkt 4 oraz § 92 ust. 3 w związku z § 91 ust. 5-6 oraz § 83 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA zawarte w ramach skonsolidowanego raportu Enea SA za rok obrotowy 2017 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea SA zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Dane finansowe zaprezentowane w sprawozdaniach, jeżeli nie wskazano inaczej, zostały wyrażone w tys. zł.

Wykorzystywane instrumenty finansowe

Enea SA realizuje Strategię zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, której głównym celem jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych wynikających z zawartych umów o finansowanie. Przyjęta strategia zakłada ograniczenie zagrożenia wpływu na wynik finansowy, zmian w przepływach pieniężnych wynikających z ryzyka zmian stóp procentowych na rynku w określonym horyzoncie czasu. W 2017 r. w ramach zawartych umów transakcji rynku finansowego dokonano zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej na łączną kwotę 1.091.000 tys. zł. Zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej dokonano w oparciu o instrumenty Interest Rate Swap (IRS). Łączna wartość zawartych transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5.442.520 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, realizując Strategię zabezpieczenia ryzyka walutowego w horyzoncie 2017 r. dla ekspozycji walutowej zidentyfikowanej poza obszarami podstawowej działalności kluczowych Spółek Grupy Enea, której celem jest ograniczenie zagrożenia związanego ze zmiennością kursów walutowych, zawarto 8 transakcji, zabezpieczających przepływy o łącznej wartości 1.812 tys. EUR. Zawarte transakcje służyły zabezpieczeniu ryzyka walutowego Spółki Enea SA (wartość 497 tys. EUR) oraz Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (wartość 1.315 tys. EUR). W przypadku Enea SA zabezpieczenia dokonano w oparciu o instrument Forward Non-Deliverable, z kolei w przypadku Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Forward Deliverable.

W okresie sprawozdawczym Enea Trading sp. z o.o. zawierała transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (transakcje terminowe zakupu EUR) w celu zabezpieczenia płatności wynikających z zakupu uprawnień do emisji CO2 w ramach kontraktów terminowych. Wolumen aktywnych kontraktów forward na zakup EUR na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 81.623 tys. EUR.

W okresie sprawozdawczym Enea Wytwarzanie sp. z o.o. posiadała aktywne kontrakty forward NDF na zakup biomasy w kwocie 521 tys. EUR.

 • Zarządzanie zasobami finansowymi

  W styczniu 2014 r. Spółki Grupy Kapitałowej Enea zawarły z bankami PKO BP SA oraz Pekao SA umowy na kompleksową obsługę bankową. Zawarte umowy dostarczają Spółkom Grupy Kapitałowej Enea kompleksową obsługę bankową w ramach dostępnej gamy produktowej banków, dostępność kredytów w rachunkach bieżących oraz umożliwiają wspólne zarządzanie zasobami pieniężnymi z wykorzystaniem mechanizmu Cash Poolingu. Celem zawarcia ww. umów było m.in. zapewnienie efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi Spółek z Grupy oraz optymalizacja kosztowa w zakresie ponoszonych kosztów z tytułu usług bankowych. Usługa Cash Poolingu pozwala na konsolidację rachunków bankowych, w wyniku czego bilansowane są salda rachunków Spółek należących do Podatkowej Grupy Kapitałowej Enea (PGK Enea) poprzez pokrywanie przejściowych niedoborów finansowych nadwyżkami środków pieniężnych, którymi dysponują pozostałe Spółki należące do PGK Enea.

  Bieżące zarządzanie płynnością Spółek koncentruje się na planowaniu przepływów pieniężnych oraz monitorowaniu bieżącej koncentracji środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Powstałe nadwyżki finansowe Enea SA jako Pool Leader lokuje w aktywa obrotowe w postaci depozytów bankowych. W celu ujednolicenia procesu zarządzania płynnością i ryzykiem płynności Spółki PGK Enea zostały objęte regulacjami wewnątrzgrupowymi, tj. polityką i procedurą zarządzania płynnością i ryzykiem płynności. Jednocześnie, w celu ograniczenia ryzyka braku środków pieniężnych na potrzeby terminowego regulowania zobowiązań, Spółki Grupy Kapitałowej Enea posiadają dostęp do limitów intraday w ramach usługi Cash Poolingu. W przypadku braku wystarczającego salda środków pieniężnych w ramach Cash Poolingu istnieje możliwość skorzystania z kredytów w rachunkach bieżących.

  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

  Do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej, o których mowa w tabeli poniżej, została wybrana KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Umowa z ww. podmiotem została podpisana 6 maja 2015 r. Informacje nt. wynagrodzenia netto należnego podmiotowi dokonującemu czynności rewizji finansowej na rzecz Enea SA w latach 2016-2017 zaprezentowane są w tabeli poniżej:

  Dane w tys. zł  2016 2017
  Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enea SA 118 196
  Wynagrodzenie z tytułu badania rocznych sprawozdań finansowych spółek zależnych 429 622
  Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enea SA oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych spółek zależnych 127 152
  Wynagrodzenie za pozostałe usługi 40 40
  RAZEM 714 1 010

  Wynagrodzenie za pozostałe usługi obejmuje wynagrodzenie za badania sprawozdania regulacyjnego za rok 2016 zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego, wynagrodzenie za przeprowadzenie uzgodnionych procedur w odniesieniu do kowenantów bankowych za rok 2016 oraz za weryfikację alokacji ceny nabycia (PPA) spółki Enea Elektrownia Połaniec SA.

  Szczegółowe informacje dotyczące wyboru KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz opis świadczonych usług opublikowany został raportem bieżącym nr 38/2014 z 18 grudnia 2014 r.

 • Przewidywana sytuacja finansowa

  W 2017 r.  w Obszarze Wydobycia GK Enea odnotowała dużo wyższe wyniki  w porównaniu do roku poprzedniego.  Udało się to osiągnąć dzięki stałemu monitorowaniu kosztów operacyjnych kopalni, utrzymanie w kolejnych latach jednostkowego kosztu wytworzenia na tak niskim poziomie jak w roku 2017 będzie niemożliwe, szczególnie ze względu na sytuację na rynku pracy w branży górniczej, jak i w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych w kierunku pola Ostrów. Niezmiennie priorytetem dla tego obszaru pozostają dwa elementy: optymalny poziom kosztu jednostkowego wydobycia  oraz realizacja procesów inwestycyjnych umożliwiających wydobycie węgla zgodnie z planami krótko i długoterminowymi. Na stabilność wyników Wydobycia w przyszłości pozytywny wpływ ma włączenie Elektrowni Połaniec do struktury GK Enea. Dalszy rozwój i  zapewnienie funkcjonowania obszaru zapewniło też pozyskanie w 2017r. koncesji wydobywczej na nowym polu Ostrów, co wpłynęło na zwiększenie zasobu operatywnego LWB i wydłużyło perspektywę działalności kopalni z 25, do 50 lat.

  Obszar Wytwarzania, który odpowiada za 27% EBITDA GK Enea, pozostaje niezmiennie pod wpływem wymagającej sytuacji na rynku energii. Skoncentrowana na węglu kamiennym produkcja wiąże się z ekspozycją na ryzyko związane z kosztami emisji dwutlenku węgla. Istotne dla przychodów generowanych przez obszar Wytwarzania pozostają planowane w roku 2018-2019 duże remonty bloków wytwórczych, które wymuszą stosunkowo długie okresy zawieszenia produkcji energii elektrycznej. Mniejsza produkcja dotychczasowych aktywów wytwórczych będzie rekompensowana przez Blok 11, który został oddany do eksploatacji w grudniu 2017 r. oraz poprzez optymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych dwóch zespołów źródeł wytwórczych, którymi pozostają Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec.

  Obszarem konsekwentnie stabilizującym przewidywalność przepływów finansowych jest Dystrybucja,  która odpowiada za 40% wyniku EBITDA GK Enea. Elementami wpływającymi na wyniki tego obszaru pozostają dwa elementy: spadek średniego ważonego kosztu kapitału przyjmowanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dla kalkulacji taryf (WACC) - 7,197% w 2015 r., 5,675% w 2016 r., 5,633% w 2017 r. oraz wprowadzenie przez URE od 2016 r. tzw. taryfy jakościowej. Trzeci kwartał 2017r. okazał się prawdziwym wyzwaniem dla operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. Zdarzenia pogodowe o niespotykanej sile miały ogromny wpływ na wskaźniki SAIDI i SAIFI, co może wpłynąć w sposób istotny na obniżenie poziomu EBITDA w obszarze Dystrybucji w roku 2019. Chcąc zapewnić realizację wskaźników wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki GK Enea  realizuje inwestycje w obszarze dystrybucji podnosząc bezpieczeństwo i stabilność realizowanych dostaw energii.

  W obszarze Obrotu działania operacyjne niezmiennie koncentrują się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego – dzięki ciągle rozwijanej ofercie produktowej pozyskiwani są nowi Klienci, zwiększa się również wolumen sprzedawanej energii i gazu. Negatywnie na wyniki finansowe obszaru Obrotu wpływa rosnąca konkurencja na rynku wywierająca presję na realizowane ceny sprzedaży. Na lepsze r/r wyniki obszaru Obrotu największy wpływ mają skutki rozwiązania kontraktów długoterminowych na zakup zielonych praw majątkowych, ewentualne ryzyko związane z wpływem toczących się sporów z wytwórcami zielonej energii na wyniki kolejnych okresów mitygowane jest zawiązaniem rezerwy na poczet ewentualnych roszczeń.

  Pomimo trudnych warunków rynkowych i regulacyjnych, dzięki konsekwentnemu wzrostowi skali działalności Grupy, poszukiwaniu synergii pomiędzy jej obszarami biznesowymi, GK Enea generuje wyniki finansowe na oczekiwanym poziomie, a sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna.

  Pozycja finansowa Grupy pozostaje bezpieczna, między innymi dzięki stosunkowo wysokiej ilość środków pieniężnych, których stan na koniec 2017 r. wraz z krótkoterminowymi aktywami finansowymi utrzymywanymi do terminu wymagalności oraz aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik wyniósł ok. 2,6 mld zł. Dzięki stałej dyscyplinie, poszukiwaniu optymalizacji kosztowych oraz dbałości o odpowiednie wykorzystanie zasobów Grupa w korzystny sposób zapewnia finansowanie inwestycji ze środków własnych, jak i pochodzących ze instytucji finansujących.

  Dzięki coraz lepszym wynikom, bezpiecznej pozycji gotówkowej oraz dostępności finansowania Grupa Enea może konsekwentnie realizować rozległy program CAPEX (nakładów inwestycyjnych) w poszczególnych Obszarach działalności.

  Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

  3 stycznia 2018 r. wpłynęła obustronnie podpisana umowa na zakup od Polskiej Grupy Górniczej SA. węgla w okresie obejmującym lata 2018 – 2021. Umowa została zawarta na potrzeby bloków energetycznych Enea Elektrownia Połaniec SA, a łączna wartość netto Umowy wynosi 1,49 mld zł. W styczniu 2018 r. zawarto również umowę na mocy, której PGG zrealizuje na rzecz Enea Wytwarzanie w perspektywie do końca 2021 r. dostawy węgla o wartości 0,52 mld zł.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję