• PL | EN
Dane finansowe

Dane finansowe

Odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz zysków na wszystkich poziomach, znacząco zwiększyliśmy wyniki finansowe i operacyjne

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – 2017

[tys. zł] 2016 2017 Zmiana Zmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej  6 548 229 6 932 940 384 711 5,9%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 312 625 347 871 35 246 11,3%
Przychody ze sprzedaży gazu 179 476 145 262 -34 214 -19,1%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 3 001 032 3 215 618 214 586 7,2%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 13 739 12 937 -802 -5,8%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 32 780 77 315 44 535 135,9%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 87 004 87 199 195 0,2%
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług 176 369 177 139 770 0,4%
Przychody ze sprzedaży węgla 904 424 409 408 -495 016 -54,7%
Przychody ze sprzedaży netto  11 255 678 11 405 689 150 011 1,3%
Amortyzacja 1 110 350 1 194 540 84 190 7,6%
Koszty świadczeń pracowniczych 1 490 752 1 470 644 -20 108 -1,3%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 1 361 884 1 728 771 366 887 26,9%
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży 4 074 797 3 169 673 -905 124 -22,2%
Usługi przesyłowe 860 991 1 057 151 196 160 22,8%
Inne usługi obce 664 644 815 743 151 099 22,7%
Podatki i opłaty 326 537 376 542 50 005 15,3%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 9 889 955 9 813 064 -76 891 -0,8%
Pozostałe przychody operacyjne 144 038 141 790 -2 248 -1,6%
Pozostałe koszty operacyjne 261 625 221 871 -39 754 -15,2%
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -30 662 -23 530 7 132 23,3%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 98 160 1 284 -96 876 -98,7%
Zysk operacyjny 1 119 314 1 487 730 368 416 32,9%
Koszty finansowe 127 010 170 689 43 679 34,4%
Przychody finansowe 76 350 139 718 63 368 83,0%
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych - 9 282 9 282 100,0%
Przychody z tytułu dywidend 148 526 378 255,4%
Zysk przed opodatkowaniem 1 068 802 1 466 567 397 765 37,2%
Podatek dochodowy 219 889 301 676 81 787 37,2%
Zysk netto okresu sprawozdawczego 848 913 1 164 891 315 978 37,2%
EBITDA 2 327 824 2 683 554 355 730 15,3%
2017:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea:

* Podstawowy czynnik zmiany EBITDA stanowi przejęcie Enei Elektrowni Połaniec (od 14 marca 2017 r.)

 • wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 385 mln zł, wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 3.334 GWh przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 4,6% oraz wyższych przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych
 • wzrost przychodów ze sprzedaży energii cieplnej o 35 mln zł wynika z wyższego wolumenu sprzedaży o 1.736.402 GJ (głównie w wyniku przejęcia EEP) przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży
 • spadek przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o 34 mln zł spowodowany spadkiem wolumenu o 38 GWh przy jednoczesnym spadku średniej ceny o 15,3%
 • wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 215 mln zł wynika z wyższych kosztów przenoszonych - wzrost opłaty przejściowej i opłaty OZE (wprowadzonej od 1 lipca 2016 r.) oraz wyższego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji (o 2,8%) odbiorcom końcowym
 • wyższe przychody z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2 o 45 mln zł wynikają głównie ze zrealizowanego zysku na kontraktach terminowych futures dotyczących uprawnień do emisji CO2, przy jednocześnie niższym wolumenie realizowanych transakcji sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach bieżącego bilansowania produkcji energii elektrycznej
 • spadek sprzedaży węgla o 495 mln zł wynika z wyższego wolumenu dostaw wewnątrzgrupowych
 • spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 20 mln zł spowodowany głównie zmianą rezerw pracowniczych (m.in. rozwiązanie rezerwy na emerycki deputat węglowy w związku z wykupem od obecnych i przyszłych emerytów prawa do bezpłatnego deputatu węglowego) przy jednoczesnym wzroście kosztów w związku z przejęciem EEP
 • wzrost kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów o 367 mln zł wynika głównie z przejęcia EEP, przy jednoczesnym spadku kosztów w związku z większym wolumenem wewnątrzgrupowego zakupu węgla
 • spadek kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 905 mln zł wynika ze:
  • spadku wolumenu zakupu energii elektrycznej (o 3.721 GWh) przy równoczesnym spadku średniej ceny zakupu o 3,3%
  • spadku kosztu zakupu gazu ziemnego w związku ze spadkiem średniej ceny o 12,0% oraz spadkiem wolumenu o 17 GWh
  • spadku kosztu zakupu PM głównie w wyniku utrzymujących się niskich cen zielonych certyfikatów
 • wzrost kosztów usług przesyłowych o 196 mln zł głównie w wyniku wzrostu opłaty przejściowej oraz naliczania opłaty OZE (od II połowy 2016 r.) oraz wzrostu stawki opłaty przesyłowej stałej w taryfie PSE
 • wzrost kosztów usług obcych o 151 mln zł wynika głównie z nabycia EEP
 • wzrost podatków i opłat o 50 mln zł wynika m.in. z nabycia EEP oraz ze zwiększenia wartości majątku trwałego związanego z zakończonymi procesami inwestycyjnymi
 • wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 45 mln zł:
  • niższe rezerwy na potencjalne roszczenia o 43 mln zł (w tym: 86 mln zł utworzenie rezerwy na wypowiedziane umowy na zakup PM OZE, utworzenie w 2016 r. rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o. w wysokości 129 mln zł)
  • zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji ENGIE Energia Polska SA (obecnie Enea Elektrownia Połaniec SA) w wysokości 12 mln zł
  • nadwyżka inwentaryzacyjna zapasu węgla o 11 mln zł
  • niższy wzrost rezerw na bezumowne korzystanie z korytarzy przesyłowych 10 mln zł
  • niższa strata na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych o 7 mln zł m. in. w związku z likwidacją wyrobisk
  • wyższe przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywien o 2 mln zł
  • wzrost odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych oraz należności nieściągalnych o 29 mln zł
  • spadek nieodpłatnie przyjętych środków trwałych o 19 mln zł, m. in. w wyniku mniejszej ilości umów dotyczących kolizji na majątku sieciowym

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – IVQ 2017

[tys. zł] IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana Zmiana %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej  1 669 912 1 817 852 147 940 8,9%
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 1) 108 994 105 841 -3 153 -2,9%
Przychody ze sprzedaży gazu 43 646 44 512 866 2,0%
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 783 754 832 369 48 615 6,2%
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 2) 758 -7 363 -8 121 -1071,4%
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 10 841 63 377 52 536 484,6%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 21 324 28 874 7 550 35,4%
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług 1) 45 922 51 879 5 957 13,0%
Przychody ze sprzedaży węgla 266 583 106 151 -160 432 -60,2%
Przychody ze sprzedaży netto 2 951 734 3 043 492 91 758 3,1%
Amortyzacja 280 265 317 140 36 875 13,2%
Koszty świadczeń pracowniczych 416 205 328 429 -87 776 -21,1%
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów 347 410 470 931 123 521 35,6%
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży2) 1 027 870 880 514 -147 356 -14,3%
Usługi przesyłowe 226 259 268 877 42 618 18,8%
Inne usługi obce 215 179 270 354 55 175 25,6%
Podatki i opłaty 80 533 90 443 9 910 12,3%
Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży 2 593 721 2 626 688 32 967 1,3%
Pozostałe przychody operacyjne 45 358 64 754 19 396 42,8%
Pozostałe koszty operacyjne 173 181 49 931 -123 250 -71,2%
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych -11 210 -12 468 -1 258 -11,2%
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych 48 808 1 284 -47 524 -97,4%
Zysk operacyjny 170 172 417 875 247 703 145,6%
Koszty finansowe 27 416 67 933 40 517 147,8%
Przychody finansowe 28 461 78 715 50 254 176,6%
Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych - 1 880 1 880 100,0%
Zysk przed opodatkowaniem 171 217 430 537 259 320 151,5%
Podatek dochodowy 42 959 103 595 60 636 141,1%
Zysk netto okresu sprawozdawczego 128 258 326 942 198 684 154,9%
EBITDA 499 245 736 299 237 054 47,5%

1) Zmiana prezentacyjna publikowanych danych za IVQ 2016

2) Zmiana prezentacyjna w zakresie wyceny i kosztu własnego sprzedaży praw majątkowych

IVQ 2017:

Czynniki zmiany EBITDA GK Enea:

* Podstawowy czynnik zmiany EBITDA stanowi przejęcie Enei Elektrowni Połaniec (od 14 marca 2017 r.)

 • wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 148 mln zł, wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży o 1.258 GWh przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 6,3% oraz wyższych przychodów z Regulacyjnych Usług Systemowych
 • spadek przychodów ze sprzedaży energii cieplnej o 3 mln zł wynika z wyższego wolumenu sprzedaży o 322.220 GJ (głównie w wyniku przejęcia EEP) przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży o 18%
 • wzrost przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 49 mln zł wynika z wyższych kosztów przenoszonych - wzrost opłaty przejściowej i stawek opłaty OZE oraz z wyższego wolumenu sprzedaży usług dystrybucji (o 2,5%) odbiorcom końcowym
 • spadek przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia o 8 mln zł ma związek z wyceną kosztu własnego sprzedaży i zapasu
 • wyższe przychody z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2 o 53 mln zł wynikają głównie ze zrealizowanego zysku na kontraktach terminowych futures dotyczących uprawnień do emisji CO2, przy jednocześnie niższym wolumenie realizowanych transakcji sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach bieżącego bilansowania produkcji energii elektrycznej
 • wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 8 mln zł mają związek ze wzrostem wolumenu sprzedaży towarów
 • wyższe przychody ze sprzedaży pozostałych usług o 6 mln zł wynikają z przejęcia EEP oraz ze wzrostu przychodów na usługach dotyczących eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego
 • spadek sprzedaży węgla o 160 mln zł wynika z wyższego wolumenu dostaw wewnątrzgrupowych
 • spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 88 mln zł spowodowany głównie zmianą rezerw pracowniczych (rozwiązanie rezerwy na emerycki deputat węglowy w związku z wykupem od obecnych i przyszłych emerytów prawa do bezpłatnego deputatu węglowego ) przy jednoczesnym wzroście kosztów w związku z przejęciem EEP
 • wzrost zużycia materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów o 124 mln zł wynika głównie z przejęcia EEP, przy jednoczesnym spadku kosztów w związku z większym wolumenem wewnątrzgrupowego zakupu węgla
 • spadek kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu o 147 mln zł wynika ze:
  • spadku wolumenu zakupu energii elektrycznej (o 868 GWh) przy równoczesnym spadku średniej ceny zakupu o 1,0%
  • spadku kosztu zakupu PM zielonych certyfikatów
 • wzrost kosztów usług przesyłowych o 43 mln zł wynika głównie z wyższych kosztów przenoszonych (wzrost opłaty przejściowej i opłaty OZE) oraz wzrostu stawki opłaty przesyłowej stałej w taryfie PSE
 • wzrost kosztów usług obcych o 55 mln zł wynika głównie z nabycia EEP
 • wzrost podatków i opłat o 10 mln zł związany jest z nabyciem EEP oraz ze zwiększenia wartości majątku trwałego związanego z zakończonymi procesami inwestycyjnymi
 • wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 141 mln zł:
  • niższe rezerwy na potencjalne roszczenia o 135 mln zł (w tym utworzenie w 2016 r. rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco-Power sp. z o.o. w wysokości 129 mln zł, 17 mln zł rezerwa na wypowiedziane umowy na zakup PM OZE)
  • nadwyżka inwentaryzacyjna zapasu węgla o 11 mln zł
  • koszty darowizny poniesione w IVQ 2016 r. w wysokości 7 mln zł
  • wyższe saldo zwrotów od ubezpieczyciela o 4 mln zł
  • wzrost odpisów aktualizujących wartość należności przeterminowanych oraz należności nieściągalnych o 14 mln zł
  • niższe przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywien o 7 mln zł

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję