• PL | EN

Słownik

EBITDA

Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja

Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego; Kapitał własny

Rentowność aktywów (ROA)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego; Aktywa całkowite

Rentowność netto

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego; Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność operacyjna

Zysk (strata) operacyjny; Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność EBITDA

EBITDA; Przychody ze sprzedaży netto

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe; Zobowiązania krótkoterminowe

Pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi

Kapitał własny; Aktywa trwałe

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Zobowiązania ogółem; Aktywa całkowite

Dług netto / EBITDA

Zobowiązania oprocentowane - środki pieniężne; EBITDA LTM

Cykl rotacji należności krótkoterminowych w dniach

Średni stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe x liczba dni; Przychody ze sprzedaży netto

Cykl rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych w dniach

Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych x liczba dni; Koszt sprzedanych produktów; towarów i materiałów

Cykl rotacji zapasów w dniach

Średni stan zapasów x liczba dni; Koszt sprzedanych produktów; towarów i materiałów

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów; Zakup energii na potrzeby sprzedaży; Usługi przesyłowe; inne usługi obce; podatki i opłaty; podatek akcyzowy

ACER

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – unijna agencja utworzona na mocy 3 pakietu energetycznego. Celem Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. Pełna lista zadań znajduje się w Rozporządzeniu 713/2009

AMI

Zaawansowane systemy pomiarowe mierzące, zbierające i analizujące zużycie energii oraz umożliwiające dwukierunkową komunikację pomiędzy klientem finalnym i systemem centralnym. AMI obejmuje zarówno inteligentne liczniki, jak i inteligentne sieci elektroenergetyczne

Backloading

Zawieszenie części aukcji uprawnień do emisji CO2 przez UE w celu zwiększenia ceny uprawnień

BAT

Best Available Techniques – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami.

CAPEX

Capital expenditures - nakłady inwestycyjne

Carbon leakage

Ucieczka dwutlenku węgla - przenoszenie emisji dwutlenku węgla z jednego kraju do drugiego

Cena euroszczytu (PEAK)

Cena kontraktu z dostawą takiego samego wolumenu energii w euroszczycie (tj. w godzinach od 7:00 do 22:00 w dni robocze)

Cena pasma (BASE)

Cena kontraktu z dostawą takiego samego wolumenu energii w każdej godzinie doby

CER

Certified Emission Reduction - jednostka poświadczonej redukcji emisji

CO2

Dwutlenek węgla

DAP

Delivered at Place – sytuacja, w której sprzedający towar odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast za rozładunek odpowiada kupujący.

EFX

Indeks dla transakcji sesyjnych, których przedmiotem są kontrakty na prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

EUA

EU Emission Allowance - uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS

Europejski system wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych

GPZ

Główny Punkt Zasilający – stacja transformatorowa, odpowiadająca za zamianę wysokiego lub średniego napięcia na napięcie niskie dla odbiorców końcowych na określonym obszarze

Grupa taryfowa A

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci wysokiego napięcia

Grupa taryfowa B

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci średniego napięcia

Grupa taryfowa C

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom przyłączonym do sieci niskiego napięcia, z wyłączeniem odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych

Grupa taryfowa G

Energia sprzedawana i dostarczana odbiorcom zużywającym energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci niezależnie od poziomu napięcia

ICE

Platforma obrotu umożliwiające handel uprawnieniami do emisji CO2 (EUA) oraz jednostkami poświadczonej redukcji emisji (CER) na rynku futures

IGCC

Integrated gasification combined cycle – technologia bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa. Pozwala na budowę elektrowni o znacznie większej sprawności w porównaniu do konwencjonalnych elektrowni węglowych

Instalacja IOS

Instalacja odsiarczania spalin

Instalacja SCR

Instalacja katalitycznego odazotowania spalin

KECX

Indeks dla transakcji sesyjnych, których przedmiotem są kontrakty na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

KGMX

Indeks dla transakcji sesyjnych, których przedmiotem są kontrakty na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

KMETX

Indeks dla transakcji sesyjnych, których przedmiotem są kontrakty na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni

MWe

Megawat mocy elektrycznej

MWh

Megawatogodzina (1 GWh = 1.000 MWh)

MWt

Megawat mocy cieplnej

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NOx

Tlenki azotu

ORM

Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSP

Operator Systemu Przesyłowego

OZE

Odnawialne źródła energii

OZEX_A

Indeks dla transakcji sesyjnych, których przedmiotem są kontrakty na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, której okres produkcji (wskazany w świadectwie pochodzenia) rozpoczął się od 1 marca 2009 r. włącznie

PM „białe”

Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia wynikających ze świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

PM „błękitne”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego

PM „czerwone”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

PM „fioletowe”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

PM „zielone”

Tożsame z PMOZE

PM „żółte”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

PMOZE

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii

Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, określa ramy monitorowania hurtowych rynków energii, w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom na poziomie UE

Rynek bilansujący

Rynek techniczny prowadzony przez OSP. Jego celem jest bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE).

Rynek SPO

Rynek kasowy (bieżący)

Rynek terminowy

Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward

SAIDI

System Average Interruption Duration Index - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na Klienta)

SAIFI

System Average Interruption Frequency Index - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na Klienta)

SO2

Dwutlenek siarki

TFS

Tradition Financial Services, platforma obrotu energią elektryczną przeznaczona do zawierania różnego rodzaju transakcji, kupna oraz sprzedaży energii konwencjonalnej, praw majątkowych, energii odnawialnej oraz uprawnień do emisji CO2

TGE

Towarowa Giełda Energii

TPA

Third Party Access – zasada dostępu stron trzecich do sieci energetycznej, która umożliwia zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na podstawie dwóch osobnych umów

Ustawa Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.)

WACC

Weighted average cost of capital – średnioważony koszt kapitału

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate - wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym

WRA

Wartośc regulacyjna aktywów

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję