• PL | EN

Sytuacja na rynku energii elektrycznej

Działalność grupy | Sytuacja na rynku energii elektrycznej
 • Produkcja energii elektrycznej

  Zgodnie z danymi publikowanymi przez Polskie Sieci Energetyczne krajowa produkcja energii elektrycznej w okresie 2017 r. wyniosła 165.852 tys. GWh.

  Struktura produkcji energii elektrycznej [GWh]

  Rodzaje elektrowni 2014 2015 2016 2016
  Zawodowe na węglu kamiennym 80 284 81 883 81 348 79 868
  Zawodowe na węglu brunatnym 54 212 53 564 51 204 51 983
  Przemysłowe 9 020 9 757 10 130 10 057
  Zawodowe gazowe 3 274 4 193 5 776 7 172
  Zawodowe wodne 2 520 2 261 2 399 2 767
  Wiatrowe i inne odnawialne 7 256 10 114 11 769 14 005

  Źródło: https://www.pse.pl/mapa-raportow • Wymiana międzysystemowa

 • Ceny rynkowe węgla w roku 2017

  Światowe ceny węgla w roku 2017 utrzymywały się w trendzie wzrostowym kontynuując notowania na wysokich poziomach średnio rzędu 80-100 USD/t. Wyraźne wyhamowanie rynku w kwietniu czy listopadzie wynikało ze zdarzeń jednorazowych jak huragan Debbie w Australii czy typowych mechanizmów rynkowych, jakim było nasycenie rynku.

  Czynnikami kształtującymi globalną dynamikę notowań cen węgla spot była niska podaż przy wzmożonym popycie krajów z obszaru Azja-Pacyfik, które to z uwagi na potrzebę taniej energii elektrycznej w rejonie Azji Południowo-Wschodniej pozostaną główną siłą napędową globalnego popytu na węgiel do 2040 roku, podaje IEA. Popyt na węgiel pozostanie wysoki przynajmniej do czasu wzrostu konkurencyjności produkcji energii z OZE lub zdolności jej magazynowania.

  Trend odwrotny i mocno antywęglowy dominuje z kolei w obszarze Atlantyku. W europejskich terminalach węglowych cena węgla spot podążała jednak za wzrostami pochodzącymi z rynku azjatyckiego, aczkolwiek promowanie niskoemisyjnej produkcji energii i źródeł OZE powoduje, iż korelacja globalnych indeksów słabnie.

  W 2017 r. średnio cena spot węgla z Newcastle, która jest wyznacznikiem dla cen węgla energetycznego na rynku azjatyckim, wzrosła o 34,5% w ujęciu rocznym i wyniosła 88,95 USD/t. Za 1 tonę węgla południowo - afrykańskiego płacono średnio o 30% więcej tj. 83,95 USD. W terminalach węglowych w obszarze ARA średnioroczna cena spot węgla wzrosła o ok. 40,1% i wyniosła 84,14 USD/t. Pomimo zaawansowanych starań EU i obostrzeń legislacyjnych dotyczących ograniczenia produkcji z węgla, natychmiastowa rezygnacja z tego nośnika energii dla licznych krajów nie jest możliwa z dnia na dzień.

  Wysokie poziomy cen na koniec roku 2017 na światowym rynku węgla, określa się jako nietrwałe.

  W 2018 roku spodziewany przedział korekty w dół to rząd 86-75 USD, podają źródła.  Źródło: Zestawienie własne na bazie danych globalCoal & IGSMiE PAN

  Strukturalne problemy polskiego rynku węgla w roku 2017 skutkowały min. wystąpieniem luki podażowej wymuszającej konieczność zwiększenia importu węgla energetycznego o 59,8% r/r do poziomu 9,729 mln ton. Dominującymi kierunkami importu surowca pozostały Rosja 82% i Kolumbia 11%. Niższe wydobycie węgla energetycznego o 7,3% r/r na poziomie 53 mln ton, przełożyło się na systematyczny wzrost jego cen widoczny już od początku roku 2017. Dodatkowo problemy występujące na rynku transportu kolejowego w postaci nieterminowej obsługi dostaw i licznych remontów infrastruktury kolejowej, skutkowały znaczącym wzrostem ryzyka niedotrzymania minimalnych poziomów zapasu węgla przez jednostki wytwórcze w całym kraju.

  W 2017 roku ceny węgla na polskim rynku znajdowały się w trendzie wzrostowym. Średnioroczny indeks PSCMI1 wzrósł o 5,4% r/r i wyniósł 9,22 zł/GJ, co przeliczeniu na USD przy średniorocznym kursie 3,78 USD/PLN wynosi ok. 54,3 USD za 1 tonę węgla. W 2017 roku wzrosła także cena miałów dla energetyki zawodowej, która płaciła średnio o 3% więcej za 1 tonę surowca tj. 9,12 zł/GJ.

 • Ceny hurtowe energii elektrycznej

  Średnia cena na rynku SPOT w 2017 r. była niższa o 1,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. W szczególności ceny spadły w okresie od kwietnia do czerwca. Na ceny wpływ miały następujące czynniki:

  • wysoki poziom dostępnej mocy w systemie KSE,
  • duże wykorzystanie generacji wiatrowej,
  • stosunkowo łagodne warunki atmosferyczne,
  • wzrost importu energii elektrycznej.

  Tabela 1. Średnie ceny na rynku SPOT (TGE Rynek Dnia Następnego)

  Okres Średnia cena [zł/MWh ] Zmiana [%]
  2016 159,20 -
  2017 157,57 -1,0%

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z TGE.

  Na rynku terminowym obserwowaliśmy wzrosty cen energii elektrycznej. W trakcie okresu sprawozdawczego cena produktu BASE Y-18 wzrosła z poziomu 164,50 zł/MWh na początku stycznia do 177,65 zł/MWh na koniec 2017 r.

  Tabela 2. Ceny na rynku terminowym

  Produkt Cena na koniec notowań
  [zł/MWh]
  Zmiana r/r
  [%]
  Średnia cena z okresu notowań
  [zł/MWh]
  Zmiana r/r
  [%]
  BASE Y-15 177,00 - 168,13 -
  BASE Y-16 167,50 -5,4% 166,49 -1,0%
  BASE Y-17 162,00 -3,3% 159,31 -4,3%
  BASE Y-18 177,65 9,7% 167,00 4,8%

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z TGE i TFS.

  Na rynku terminowym TGE w 2017 r. obserwuje się porównywalną płynność jak w roku poprzednim (wzrost o 1,0% w porównaniu do roku 2016 r.) Gdy porówna się obroty w okresie 2015 r., 2016 r. i 2017 r., wówczas spadek wolumenu obrotu np. dla produktu typu BASE_Y, wynosi ok. 50%. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy może być wygaszenie tzw. 100% obliga giełdowego związanego z kontraktami KDT.

  Podobnie do BASE Y-18 zmieniały się ceny PEAK Y-18. Na początku stycznia wycena rynkowa tego produktu wynosiła 214,00 zł/MWh, a na koniec 2017 r. 227,50 zł/MWh.

  W trakcie 2017 r. na rynku terminowym energii elektrycznej obserwowaliśmy powolny wzrost cen. Był on powiązany m.in. z dużą zmiennością cen uprawnień do emisji CO2 (rozpiętość pomiędzy max a min – 3,57 EUR/t). Duże znaczenie dla kształtowania się sytuacji na rynku miał również znacząco zmniejszony, w porównaniu do wolumenu obrotu produktem BASE Y-17 w analogicznym okresie roku poprzedniego, wolumen obrotu produktem BASE Y-18 na TGE.

  Czynnikami niepewności pozostają:

  • kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co może przełożyć się na ewentualne zmiany we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji i kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2 (EUA) w dłuższej perspektywie,
  • kierunek zmian w systemie i wprowadzenie nowych rozwiązań (m. in. rynku mocy) w zakresie zapewniania odpowiednich poziomów mocy w KSE.

  Stąd też nie można wykluczyć ewentualnych wzrostów cen o umiarkowanej sile.  W 2017 r. zawierano również transakcje na produkt BASE Y-19, jednak z uwagi na odległy horyzont dostawy wolumen obrotu był zdecydowanie niższy niż w przypadku BASE Y-18.

  Obowiązki w zakresie uzyskiwania świadectw pochodzenia energii

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2017 r. zobligowane są do uzyskania i umorzenia następujących rodzajów świadectw pochodzenia:

  • dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, tzw. świadectwa „zielone” – obowiązek na poziomie 15,4% sprzedaży odbiorcom końcowym,
  • dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego, nowe świadectwa ustanowione nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. – obowiązek na poziomie 0,60% sprzedaży odbiorcom końcowym,
  • dla energii wytworzonej w kogeneracji opalanej metanem tzw. świadectwa „fioletowe” – obowiązek na poziomie 1,8% sprzedaży odbiorcom końcowym,
  • dla energii wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych gazowych lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW, tzw. świadectwa „żółte” – obowiązek na poziomie 7,0%,
  • dla energii wytworzonej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych, tzw. świadectwa „czerwone” – obowiązek na poziomie 23,2%
  • świadectw efektywności energetycznej, tzw. świadectw „białych” – obowiązek na poziomie 1,5%

  Na kolejnym slajdzie przedstawiona została struktura cenowa kontraktacji na rynku sesyjnym TGE na poszczególne prawa majątkowe w okresie styczeń – grudzień 2017 r. W analizie pominięto PM „zielone” PMOZE ze względu na brak obrotu i całkowite zastąpienie ich przez PMOZE_A.

  Tabela 3. Ceny na rynku świadectw pochodzenia (rynek sesyjny TGE)

  Średnia cena I-IVQ 2017 Zmiana do I-IVQ 2016 r. Cena maksymalna Cena minimalna
  % zł/MWh zł/MWh zł/MWh
  OZEX_A (PM „zielone”) 38,83 -47,3% -34,8 61,00 21,75
  OZEX_BIO (PM „błękitne”) 333,97 - - 470,00 300,03
  KGMX
  (PM „żółte”)
  2016 123,30 1,8% 2,17 126,00 70,00
  2017 116,48 - - 117,25 115,20
  KECX
  (PM „czerwone”)
  2016 10,59 -0,9% -0,09 10,95 9,00
  2017 9,72 - - 9,80 9,59
  KMETX
  (PM „fioletowe”)
  2016 62,19 0,8% 0,47 62,90 55,00
  2017 54,81 - - 55,30 54,00
  EFX (PM „białe”)1) 693,36 -29,1% -283,98 1 270,00 290,00

  1)wartości podane w jednostce zł/toe

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z TGE.

  Limity uprawnień do emisji dwutlenku węgla i ich ceny rynkowe

  Koniec 2016 r. charakteryzował się znaczącym wzrostem cen uprawnień EUA. Przyczyną tych wzrostów mogły być rosnące ceny węgla oraz energii, wysokie ceny osiągane na aukcjach oraz wiadomości o chęci pozostania Wielkiej Brytanii w systemie EU ETS po wejściu w życie Brexitu. Ważnym czynnikiem prowzrostowym było również porozumienie w sprawie zmian w systemie EU ETS po 2020 r. uwzględniające m.in. wycofywanie z rynku 24% a nie 12% uprawnień przez co najmniej 4 lata funkcjonowania MSR, umorzenie 800 mln uprawnień wycofanych z rynku w ramach backloadingu oraz zwiększenie liniowego współczynnika redukcji do 2,4% (z 1,74%). Po gwałtownym wzroście cen w drugiej połowie grudnia 2016 r. nastąpiła korekta.

  Na spadek cen emisji CO2 na początku stycznia 2017 r. miały wpływ: wzrost wolumenu na aukcjach (przestał obwiązywać backloading, zwiększenie wolumenu z 3,7 mln do 4,3 mln EUA) oraz niższe ceny niemieckiej energii.

  Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie obowiązku wynikającego z emisji gazów cieplarnianych przez lotnictwo, dopóki nie zostaną podjęte ostateczne decyzje co do kształtu globalnego mechanizmu rynkowego. 15 lutego 2017 r. na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim zaakceptowano pakiet poprawek do projektu dyrektywy EU ETS, które pod koniec lutego br. zostały przyjęte przez Radę ds. Środowiska. Państwa członkowskie UE rozpoczęły dystrybucję darmowych uprawnień dla 2017 r.

  Z najbardziej aktualnych danych o liczbie wydanych uprawnień na 2017 r., publikowanych przez Komisję Europejską, wynika, że najwięcej niewydanych uprawnień mają Włochy, Rumunia i Wielka Brytania a Malta, jako jedyne państwo, wydała już wszystkie. Zgodnie z kwietniową publikacją KE wartość zweryfikowanych emisji za 2016 r. spadła o 2,7% w stosunku do 2015 r.

  KE opublikowała również dane o liczbie umorzonych uprawnień. Niemal wszystkie instalacje znajdujące się w systemie EU ETS dotrzymały terminu umorzeń emisji dla 2016 r. Ponadto, KE opublikowała aktualizację danych dotyczących przesyłu darmowych alokacji z NER (rezerwy na nowe wejścia). Od początku fazy III, tj. 2013 r., do chwili obecnej przesłano w sumie 139,9 mln uprawnień do emisji CO2, z czego aż 25,8 mln przekazano od stycznia 2017 r. Kolejna aktualizacja zostanie opublikowana w styczniu 2018 r.

  17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano nowe, bardziej rygorystyczne, konkluzje BAT, które wyznaczają wyższe niż obecnie obowiązujące normy emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, rtęci oraz pyłów zawieszonych m.in. w dużych elektrowniach węglowych (4 lata na dostosowanie).

  W Bonn odbyła się kolejna konferencja w sprawie zmian klimatu COP23 – do najważniejszych wyników spotkania należy postęp w ustaleniu programu prac nad wdrożeniem Porozumienia paryskiego. W dniu 22 listopada UE przyjęła plan reformy handlu uprawnieniami do emisji CO2 w formule, która została wypracowana na spotkaniu trójstronnym w dniu 8 listopada. Do głównych założeń reformy należy zwiększenie współczynnika redukcji z 1,74% na 2,2%. począwszy od 2021 r., a także zwiększenie rezerwy stabilizacyjnej (24%).

  Tabela 4. Zmiana cen EUA i CER

  Cena [EUR/t]
  Produkt Początek stycznia 2017 r. Koniec grudnia 2017 r. Zmiana %
  EUA Spot 6,11 8,14 33,2%
  CER Spot 0,26 0,17 -34,6%
  EUA gru-17 6,14 7,39 20,4%
  CER gru-17 0,27 0,18 -33,3%

  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICE.  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BlueNext oraz ICE.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję