• PL | EN

Aktywa wytwórcze Grupy Enea

Wyszczególnienie Moc zainstalowana elektryczna [MWe] Moc osiągana elektryczna [MWe] Moc zainstalowana cieplna [MWt]
Elektrownia Kozienice 4 071,8 4 016,0 105,0
Elektrownia Połaniec 1 837,0 1 882,0 130,0
Elektrociepłownia Białystok 203,5 156,6 383,7
Farmy Wiatrowe Bardy,
Darżyno i Baczyna (Lubno I, Lubno II)
70,1 70,1 -
Biogazownie Liszkowo i Gorzesław 3,8 3,8 3,1
Elektrownie Wodne 60,4 57,6 -
MEC Piła 10,0 10,0 150,4
PEC Oborniki - - 30,4
Enea Ciepło - - 185,0
Razem 6 256,6 6 196,1 987,6
 • Produkcja energii elektrycznej i ciepła

  Enea Wytwarzanie z wyłączeniem bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice

  Wyszczególnienie 2016 2017 Zmiana IVQ 2016 IVQ 2017 Zmiana
  Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh], w tym: 13 567 12 715 -6,3% 3 401 2 788 -18,0%
  Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh], w tym: 13 028 12 273 -5,8% 3 255 2 636 -19,0%
  Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem współspalania biomasy) 12 727 11 865 -6,8% 3 149 2 529 -19,7%
  Enea Wytwarzanie - Segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok - z wyłączeniem spalania biomasy) 238 341 43,3% 88 87 -1,1%
  MEC Piła 63 67 6,3% 18 20 11,1%
  Produkcja z odnawialnych źródeł energii [GWh], w tym: 539 442 -18,0% 146 152 4,1%
  Spalanie biomasy 256 69 -73,0% 55 29 -47,3%
  Enea Wytwarzanie - Segment OZE (elektrownie wodne) 113 173 53,1% 34 56 64,7%
  Enea Wytwarzanie - Segment OZE (farmy wiatrowe) 160 190 18,8% 53 64 20,8%
  Enea Wytwarzanie - Segment OZE (biogazownie) 10 10 0,0% 4 3 -25,0%
  Produkcja ciepła brutto [TJ] 5 299 5 156 -2,7% 1 804 1 642 -9,0%

  Dane dotyczące, będącego w fazie rozruchu, bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice

  Wyszczególnienie 2016 2017 IVQ 2016 IVQ 2017
  Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh], w tym: 0 884 0 810
  Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh] 0 884 0 810

  Enea Elektrownia Połaniec

  Wyszczególnienie 2016 2017 14 marca – 31 grudnia 2017 r. (w GK Enea) IVQ 2016 IVQ 2017
  Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh], w tym: 10 252 9 129 7 374 2 696 2 197
  Enea Elektrownia Połaniec – produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych 8 145 7 308 5 990 2 131 1 867
  Enea Elektrownia Połaniec – produkcja z odnawialnych źródeł energii (spalanie biomasy – zielony blok) 1 528 1 292 1 045 432 262
  Enea Elektrownia Połaniec – produkcja z odnawialnych źródeł energii (współspalanie biomasy) 579 529 339 133 68
  Produkcja ciepła brutto [TJ] 2 382 2 459 1 914 618 638
 • Moc Brutto

  Enea Wytwarzanie

  nr bloku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Moc osiągalna [MW] 228 228 225 228 228 228 228 228 560 560 1075

  Enea Elektrownia Połaniec

  nr bloku 1 2 3 4 5 6 7 GU
  Moc osiągalna [MW] 225 242 242 242 225 242 239 225
 • Uprawnienia do emisji CO2

  Enea Wytwarzanie [tys. ton]

  Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2016 r. 1) Stan na 31 grudnia 2017 r. 2) w tym blok 11 
  Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 (KPRU) 3 369 2 426 0
  Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym 9 003 10 237 945
  Suma uprawnień do emisji CO2 12 372 12 663 945
  Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 27,23% 19,16% 0,00%

  1) Jest to rzeczywiste umorzenie roku 2016 w roku 2017.

  2) Zaprezentowane zostało ujęcie księgowe.

  Enea Elektrownia Połaniec [tys. ton]

  Wyszczególnienie Stan na 31 grudnia 2016 r. Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 (KPRU)  2 302 337
  Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym  8 159 8 225
  Suma uprawnień do emisji CO2 10 461 8 562
  Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 3) 22,01% 3,94%

  3) Dla 2017 r. emisja jeszcze nieaudytowana.

 • Koszt emisji CO2

  Enea Wytwarzanie [tys. zł]

  Wyszczególnienie 2016 2017 w tym blok 11
  Obszar Wytwarzania, w tym: 277 100 290 829  
  Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Segment Elektrownie Systemowe (Elektrownia Kozienice) 275 551 273 854 24 750
  Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Segment Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) 0 15 054 -
  MEC Piła 1 443 1 569 -
  PEC Oborniki  - - -
  MPEC Białystok 106 352 -

  Enea Elektrownia Połaniec [tys. zł]

  Wyszczególnienie 2016 2017
  Elektrownia Połaniec 246 828 201 351
 • Zakup energii elektrycznej na rynku hurtowym przez Enea Wytwarzanie

  W 2017 r. wolumenowa wysokość zakupów energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice wyniosła 1.920,7 GWh. Zakup energii elektrycznej w podstawowym zakresie był prowadzony w ramach obrotu energią elektryczną. Pierwotnie sprzedana energia została odkupiona na rynku celem ograniczenia kosztów produkcji (w przypadku takich możliwości) oraz w celu zagwarantowania dostaw sprzedanej energii, przy utracie własnych dyspozycyjności mocy jednostek wytwórczych. Wolumen tej sprzedaży to 1.066 GWh w całym roku 2017.

  Dodatkowo w ramach działania Rynku Bilansującego dokonano zakupu energii w wysokości 854,7 GWh. W Segmencie Ciepło wolumen zakupów za 2017 r. wyniósł 22,2 GWh - zakup na Rynku Bilansującym to 19 GWh, zakup w obrocie to 3,2 GWh. Co do zasady obrót energią (sprzedaż = zakup) jest realizowany w ramach możliwości rynkowych gwarantujących osiągnięcie zakładanego efektu finansowego oraz w celu ograniczania skutków awarii. Zakup energii elektrycznej w ramach obrotu w 2017 r. dotyczył głównie Elektrowni Kozienice i stanowił 55% całego zakupu energii. Zakup energii elektrycznej w ramach Rynku Bilansującego stanowił 45%. Zakup w ramach obrotu w Segmencie Ciepło wynikał z działań ograniczających koszty awarii jednostek wytwórczych i braku mocy dyspozycyjnej vs. zawarte kontrakty.

 • Zakup energii elektrycznej na rynku hurtowym przez Enea Elektrownia Połaniec

  W okresie 2017 r. wolumenowa wysokość zakupów energii elektrycznej w Enea Elektrownia Połaniec wyniosła 2.284 GWh. Zakupów dokonano na potrzeby działalności w zakresie obrotu energią w ilości 915 GWh. Dodatkowo, w ramach mechanizmów Rynku Bilansującego, dokonano zakupu energii w ilości 1.369 GWh.

 • Sprzedaż energii elektrycznej przez Enea Wytwarzanie

  Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w Enea Wytwarzanie w 2017 r. wyniósł 15.423 GWh. Sprzedaż była realizowana przez poszczególne segmenty w zależności od obowiązków ustawowych i zawartych umów.

 • Sprzedaż energii elektrycznej w ramach sprzedaży własnej w Elektrowni Kozienice

  Sprzedaż energii elektrycznej w ramach sprzedaży własnej w Elektrowni Kozienice w 2017 r. wyniosła 14.600 GWh. W tym okresie Enea Wytwarzanie miała ustawowy obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej (art. 49a UPE), którą wykonała na poziomie 16,5%. Pozostała sprzedaż to sprzedaż w ramach Grupy Enea 77,5 % oraz na Rynek Bilansujący (PSE SA) 6%.

 • Sprzedaż energii elektrycznej w ramach Segmentu Ciepło

  W Segmencie Ciepło sprzedaż energii elektrycznej w 2017 r. wyniosła 450 GWh - sprzedaż w ramach Grupy Enea stanowiła 94,3%, sprzedaż w ramach Rynku Bilansującego (PSE SA) 3,2%, a sprzedaż do odbiorców końcowych wyniosła 2,5%.

 • Sprzedaż energii elektrycznej w ramach Segmentu OZE

  W Segmencie OZE sprzedaż energii elektrycznej w okresie 2017 r. wyniosła 373 GWh (poza Grupą Enea - 42%, w ramach Grupy Enea - 58%).

 • Sprzedaż energii elektrycznej w ramach obszaru Wiatr

  Wyszczególnienie  2016 2017
  Cena stała [tys. zł] 26 881 31 525
  Cena średnioważona [zł/MWh] 167,86 165,77
 • Sprzedaż energii elektrycznej w ramach Spółek Zależnych

  Sprzedaż energii elektrycznej w ramach Spółek zależnych w 2017 r. wyniosła 67 GWh.

 • Sprzedaż energii elektrycznej przez Enea Elektrownia Połaniec

  W 2017 r. wolumenowa wysokość sprzedaży energii elektrycznej w Enea Elektrownia Połaniec wyniosła 11.396 GWh, z czego 1.821 GWh to energia z OZE.

 • Zaopatrzenie w paliwa – Enea Wytwarzanie

  Dane dotyczące Enea Wytwarzanie z wyłączeniem bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice

  Rodzaj paliwa 2016 2017
  Ilość [tys. ton] Koszt 1) [mln zł] Ilość [tys. ton] Koszt 1)[mln zł]
  Węgiel kamienny 5 426 1 137 5 652 1 183
  Biomasa 427 79 174 24
  Olej opałowy (ciężki) 2) 8 7 8 9
  Gaz [tys. m3] 3) 16 198 23 16 831 19
  RAZEM 22 059 1 246 22 665 1 235

  Dane dotyczące, będącego w fazie rozruchu, bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice

  Rodzaj paliwa 2016 2017
  Ilość [tys. ton] Koszt 1) [mln zł] Ilość [tys. ton] Koszt 1) [mln zł]
  Węgiel kamienny 0 0 614 125
  Olej opałowy (lekki) 2) 0 0 7 19
  RAZEM     621 144

  1) Z transportem

  2) Paliwo rozpałkowe w Elektrowni Kozienice

  3) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki

 • Enea Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

  Podstawowym paliwem używanym do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny (miał energetyczny). Głównym dostawcą węgla dla Enei Wytwarzanie – ź/w Elektrownia Kozienice w 2017 r. była spółka LW Bogdanka SA (ok. 84,3% dostaw). Ponadto, dostawy węgla były realizowane przez Polską Grupę Górniczą SA (ok. 14,6% dostaw), Jastrzębską Spółkę Węglową SA (ok. 0,4%) oraz Węglokoks SA (ok. 0,8% dostaw). W Elektrowni Kozienice w 2017 r. nie było prowadzone współspalanie biomasy.

 • Enea Wytwarzanie – Segment Ciepło

  Podstawowymi paliwami używanymi w Enea Wytwarzanie w Segmencie Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) są węgiel i biomasa - głównie w postaci zrębki leśnej, zrębki z wierzby energetycznej, pozostałości z produkcji rolnej oraz peletu z łuski słonecznika. W 2017 r. ilość dostarczonej biomasy wyniosła ponad 173 tys. ton, a dostawy realizowane były przez 12 podmiotów. Były one znacząco mniejsze niż w identycznych okresach w latach ubiegłych z powodu m.in. z remontu kapitalnego turbozespołu na bloku biomasowym. Ok. 10% biomasy dostarczone zostało na teren Enea Wytwarzanie - Segment Ciepło transportem kolejowym.

  W 2017 r. dostawy węgla do Enea Wytwarzanie Segment Ciepło realizowane były przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. i LW Bogdankę SA (ok.36%).

 • Zaopatrzenie w węgiel – Enea Elektrownia Połaniec

  Rodzaj paliwa 2016 2017
  Ilość [tys. ton] Koszt 1) [mln zł] Ilość [tys. ton] Koszt 1) [mln zł]
  Węgiel kamienny 3 543 723 3 673 730,6
  Biomasa 1 737 334 1 450 253,6
  Olej opałowy 6 8,7 7 11,4
  RAZEM 5 286 1 065,7 5 130 995,6

  1) Z transportem

  Głównym dostawcą węgla dla Elektrowni Połaniec w 2017 r. była spółka LW Bogdanka SA.

 • Transport węgla – Enea Wytwarzanie

  Enea Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice

  Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do Elektrowni Kozienice w 2017r. był transport kolejowy. PKP Cargo SA zrealizowała ok. 90% dostaw, natomiast firma CD Cargo Poland sp. z o.o. (poprzednia nazwa Koleje Czeskie sp. z o.o.) zrealizowała ok. 10% dostaw.

  Enea Wytwarzanie – Segment Ciepło

  Dostawy węgla do Enea Wytwarzanie - Segment Ciepło w 2017 r. były realizowane transportem kolejowym przez przewoźnika PKP Cargo SA. Ceny paliw uwzględniały koszty ich dostaw do źródła wytwórczego Elektrociepłownia Białystok.

 • Transport węgla – Enea Elektrownia Połaniec

  Transport węgla w Enea Elektrownia Połaniec w 2017 r. realizowany był głównie przez PKP Cargo SA oraz CTL Logistics sp. z o.o. Część dostaw realizowana była przez EPCT Silesia, PGG oraz JSW.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję