• PL | EN

Grupa Enea w każdym segmencie prowadzonej działalności narażona jest na ryzyka. Ich materializacja może w istotny, niekorzystny sposób wpłynąć na ciągłość działania poszczególnych Spółek Grupy, ich sytuację finansową oraz zdolność do realizacji wytyczonych celów strategicznych. Świadomość tych zagrożeń wymaga utrzymania, wykorzystania i ciągłego udoskonalania sformalizowanego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (ERM). Jego ramy określa obowiązująca w Grupie Enea jednolita Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

 • Zarządzanie ryzykiem

  System ERM w Grupie Enea bazuje na kompleksowym ujęciu przedmiotu zarządzania ryzykiem, określeniu szczegółowych zasad identyfikacji i oceny ryzyk. Na tej podstawie następuje wybór kluczowych ryzyk korporacyjnych, a także monitorowanie ekspozycji na te ryzyka oraz przygotowanie i monitorowanie planów mitygacji. W przypadku części ryzyk korporacyjnych takich jak kredytowe, utraty płynności, walutowe i stopy procentowej oraz towarowe sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem przybiera formę dedykowanych Polityk i Procedur.

  Przyjęte zasady zarządzania ryzykiem wyznaczone są w oparciu o najwyższe standardy zarządcze i zgodne są z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie.

  W 2017 r. system zarządzania ryzykiem podlegał dalszemu rozwojowi i optymalizacji procesowej m.in. poprzez prace związane z integracją z LW Bogdanka i Enea Elektrownia Połaniec oraz dotyczące wdrożenia systemów IT w zakresie zarządzania ryzykami korporacyjnym i kredytowym.

 • Model zarządczy

  Koncepcję organizacji zarządzania ryzykiem w Grupie Enea oparto o model skoordynowany. Kluczowym założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie przez Enea SA.

  Kluczowe cechy modelu skoordynowanego:

  • Spółki Grupy zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w Politykach i Procedurach.
  • Spółki operacyjnie zarządzają ryzykiem w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy Enea.
  • Poszczególne spółki raportują do Spółki matki w zakresie realizowanych działań w obszarze zarządzania ryzykiem.
  • Enea SA pełni rolę koordynacyjną procesu na obszarze Grupy.
  • W Spółkach funkcjonuje podział organizacyjny na Front-, Middle- oraz Back Office.
 • Ocena ryzyk

  Każde ryzyko uwzględnione w Rejestrze Ryzyk podlega ocenie pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych skutków finansowych, reputacyjnych oraz wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo zgodnie ze Skalą Oceny Ryzyk Korporacyjnych.

 • Proces zarządzania ryzykiem

  Proces zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest procesem wieloetapowym, angażującym wszystkie istotne jednostki organizacyjne Spółek Grupy. Model procesu zgodny jest z najlepszymi praktykami rynkowymi, a także normami obowiązującymi w tym zakresie.

  Proces zarzadzania ryzykiem
  Identyfikacja i ocena nowych ryzyk

  Identyfikacja potencjalnych ryzyk dotyczących bieżącej działalności operacyjnej Spółek oraz osiągnięciu celów strategicznych Grupy Kapitałowej Enea i celów wynikających ze strategii obszarowych, a następnie ich ocena zgodnie postanowieniami Metodyki ERM.

  Monitorowanie istniejących ryzyk

  Okresowy monitoring istniejących ryzyk oraz statusu wdrażania i realizacji Planu Postępowania z Ryzykiem i bieżący monitoring istniejących ryzyk, w ramach którego zgłaszane są zdarzenia operacyjne.

  Raportowanie ryzyk

  Raportowanie na poziomie Spółki do Menadżera Ryzyka, który okresowo przekazuje raporty Zarządowi, natomiast na poziomie Grupy Enea Menedżer Ryzyka Spółki raportuje do Departamentu Zarządzania Ryzykiem Enea, który opracowuje i przekazuje dedykowane raporty Komitetowi Ryzyka.

  W procesie identyfikacji uwzględniane są także ryzyka niefinansowe, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

 • Dokumentacja regulująca proces zarządzania ryzykiem w Grupie Enea

  Całokształt zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Enea opisany jest zwartym katalogiem dokumentów stanowiących prawo wewnętrzne, na który składają się odpowiednie Polityki oraz Procedury.

  Polityki pełnią rolę dokumentów o charakterze konstytutywnym, wyznaczającym ramy prowadzonych działań, wskazującym zakresy odpowiedzialności uczestników, zawierającym fundamentalne wytyczne modelu zarządczego. Procedury opisują przebieg procesowy tychże działań oraz metody stosowane w ramach dokonywanych badań, pomiarów itp.

  Zintegrowany system zarządzania ryzykiem

 • Komitet Ryzyka

  Komitet Ryzyka Grupy Enea

  Kluczowym organem w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest Komitet Ryzyka. Komitet jest organem grupującym przedstawicieli kluczowych obszarów biznesowych Grupy Enea, reprezentujących wszystkie jej kluczowe Spółki.

  Członkowie Komitetu Ryzyka Grupy Enea

  Skład osobowy Komitetu Ryzyka tworzą dedykowani członkowie zarządu Enea SA oraz Spółek Zależnych w Grupie a także dyrektorzy departamentów Enea SA odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt oraz Compliance.

  Kompetencje Komitetu Ryzyka

  • Udzielanie rekomendacji Zarządowi Enea w sprawie zatwierdzenia polityk regulujących proces zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami i Compliance oraz zmian aktualizacyjnych w tym zakresie
  • Przyjmowanie i analiza informacji z obszaru zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz ubezpieczeniami wpływających od Jednostek Merytorycznych
  • Opiniowanie rocznych raportów w zakresie realizacji Polityki Compliance, które przedkładane są Zarządowi Enea do zatwierdzenia
  • Przyjmowanie półrocznych raportów z bieżącej realizacji Polityki Compliance oraz formułowanie zaleceń, co do realizacji Polityki Compliance
  • Wydawanie wiążących interpretacji postanowień (wykładni) Polityki Compliance
  • Zatwierdzanie dokumentacji operacyjnej regulującej proces zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami, ciągłością działania wraz z akceptacją zmian aktualizacyjnych (strategie, procedury, metodyki, narzędzia, instrukcje, wytyczne itp.)
  • Podejmowanie decyzji w szczególności w sprawach:
   1. Wynikających z dokumentacji regulującej obszar zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, ubezpieczeniami
   2. Wyrażania zgody na odstępstwa od zasad opisanych w dokumentacji regulującej obszary, wskazane w pkt. a)
   3. Wyrażania zgody na zawieranie przez Spółki Grupy Enea umów opartych o prawo obce lub walutę rozliczeniową inną, niż złoty polski (z wyłączeniem umów ramowych EFET i powiązanych z nimi umów poręczenia, w przypadku gdy, będą one spełniały łącznie następujące warunki: będą oparte na prawie niemieckim, językiem wiążącym będzie angielski, spory będą rozstrzygane przed sądem arbitrażowym, walutą obrotu będzie euro lub złoty polski)
 • Model ryzyk Grupy Enea

  Kluczowym organem w procesie zarządzania ryzykiem w Grupie Enea jest Komitet Ryzyka. Komitet jest organem grupującym przedstawicieli kluczowych obszarów biznesowych Grupy Enea, reprezentujących wszystkie jej kluczowe Spółki.

  Model ryzyk

  Strategiczne

  Ryzyka główne, na które narażona jest grupa Enea w określonych kategoriach

  • Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych
  • Ryzyko opóźnień we wdrożeniu/brak wdrożenia opomiarowania stacji Sn/nn w określonym przepisami prawa terminie
  • Ryzyko nieprzewidzianego wzrostu kosztów nabycia energii elektrycznej lub paliwa gazowego
  • Ryzyko przyjęcia błędnych założeń dla długoterminowych projekcji finansowych
  • Ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej
  • Ryzyko przyznania mniejszej liczby darmowych uprawnień do emisji CO2 spowodowane niezrealizowaniem zgłoszonych do KPI inwestycji.
  • Ryzyko braku realizacji restrykcyjnych założeń polityki klimatycznej UE
  • Ryzyko luki pokoleniowej
  • Ryzyko braku osiągnięcia celu gospodarczego planowanej budowy elektrowni Ostrołęka C

  Przykładowe działania mitygujące dla ryzyk w określonych kategoriach

  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i współpracowników
  • Udział w pracach zespołów tematycznych oraz we władzach Towarzystwa Obrotu Energią oraz innych towarzystw branżowych
  • Zabezpieczenie systemów przetwarzających dane osobowe poprzez zabezpieczenia systemowe
  • Monitorowanie i weryfikacja prognoz kursów walutowych, stóp procentowych i innych założeń makroekonomicznych
  • Utrzymywanie sprawnych kanałów komunikacji z kluczowymi jednostkami biznesowymi
  • Udział w pracach nad regulacjami dla branży energetycznej i węglowej
  • Wdrożenie rozwiązań mających na celu uzupełnienie, podniesienie, wzmocnienie kompetencji i wiedzy organizacji, m.in. poprzez programy płatnych staży i praktyk
  • Zapewnienie transparentnego, konkurencyjnego i motywacyjnego systemu wynagrodzeń
  • Monitoring działań legislacyjnych
  • Aktualizacja modelu finansowego wraz z planowanymi zmianami legislacyjnymi

  Finansowe

  Ryzyka główne, na które narażona jest grupa Enea w określonych kategoriach

  • Ryzyko naruszenia umów o finansowanie
  • Ryzyko utraty ratingu
  • Ryzyko poniesienia strat z tytułu niewywiązania się kontrahentów ze zobowiązań umownych (w tym ryzyko kredytowe)

  Przykładowe działania mitygujące dla ryzyk w określonych kategoriach

  • Monitorowanie kowenantów bankowych w GK Enea
  • Bieżące konsultacje z agencją ratingową
  • Prowadzenie usystematyzowanych działań w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i windykacji, określonych formalnie wdrożoną dokumentacją

  Operacyjne

  Ryzyka główne, na które narażona jest grupa Enea w określonych kategoriach

  • Ryzyko niespełnienia wymogów konkluzji BAT
  • Ryzyko nadmiernego zużycia niektórych elementów majątku wytwórczego
  • Ryzyko opóźnienia procesów przetargowych
  • Ryzyko naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących przetwarzania informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Grupie ENEA.
  • Ryzyko obniżenia poziomu wody w Wiśle spowodowane długotrwałą suszą lub zatorem lodowym oraz wystąpienia wysokich temperatur wody w Wiśle skutkujące zaniżoną wydajnością pracy bloków

  Przykładowe działania mitygujące dla ryzyk w określonych kategoriach

  • Projekty związane z dostosowaniem do wymogów kBAT
  • Analizy i badania stanu elementów majątku wytwórczego. Inicjowanie projektów remontowych w miarę potrzeb
  • Regularne okresowe szkolenia pracowników
  • Regularne okresowe przeglądy systemów przetwarzających dane osobowe i ich ocena pod względem zapewnienia bezpieczeństwa

  Rynkowe

  Ryzyka główne, na które narażona jest grupa Enea w określonych kategoriach

  • Ryzyko zmienności cen towarów na rynku terminowym
  • Ryzyko niedotrzymania ciągłości dostaw paliw
  • Ryzyko wolumetryczne paliwa i transportu
  • Ryzyko realizacji sprzedaży założonego wolumenu węgla do głównych odbiorców

  Przykładowe działania mitygujące dla ryzyk w określonych kategoriach

  • Doskonalenie metod i narzędzi optymalizacji portfeli towarowych
  • Utrzymywanie i rozwój kompetencji wewnątrz Spółki do zarządzania ryzykiem towarowym
  • Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i realizacji usług
  • Ciągła analiza rynku paliwowo-energetycznego
  • Optymalizacja dostaw węgla w ramach Grupy do podmiotów wytwórczych Grupy uwzględniająca ograniczoną przepustowość tras objazdowych i wzrost kosztów transportu na trasach objazdowych dostaw węgla z LWB

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję