• PL | EN
 • Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego Enea Wytwarzanie

  Segment Elektrownie Systemowe

  Zgodnie z dyrektywą IED od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń. Przesunięcie w czasie ich obowiązywania zapewnia przewidziany w dyrektywie mechanizm derogacyjny w postaci Przejściowego Planu Krajowego (PPK), obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

  W okresie uczestnictwa w PPK obowiązuje dotrzymanie rocznych limitów masowych dla zanieczyszczeń zgłoszonych do derogacji przez operatorów instalacji (zgodnie z rozporządzeniem: Dz.U. 2015 poz. 1138 z późn. zm.), jak również obowiązują standardy emisyjne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Wg zasad funkcjonowania PPK możliwe jest łączne rozliczanie z przyznanych limitów w ramach Grupy - w Grupie Enea SA Elektrownia Kozienice rozlicza się wspólnie z Elektrociepłownią Białystok z limitów SO2 i pyłu. Uczestnictwo w PPK umożliwia Spółce optymalizację kosztów związanych z emisjami do powietrza.

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zaostrzone normy emisji NOx (zgodnie z dyrektywą IED), które wynikają z faktu zakończenia w dniu 31 grudnia 2017 r. derogacji Traktatu Akcesyjnego. W celu ograniczenia emisji tlenków azotu do atmosfery od roku 2013 w Elektrowni Kozienice prowadzona jest sukcesywna zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR). Wg stanu na koniec 2017 r. w instalację SCR wyposażone zostały bloki 200 MW z wyłączeniem bloku nr 3, dla którego z przyczyn ekonomicznych nie przewiduje się zabudowy instalacji odazotowania. W latach 2018 i 2019 planowana jest zabudowa SCR dla bloków 500 MW, odpowiednio: nr 10 i nr 9.

  Odsiarczenie wszystkich spalin przy wykorzystaniu instalacji IOS I-IV stanowi gwarancję dotrzymania limitu masowego emisji zanieczyszczeń PPK oraz dotrzymania standardów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Właściwa eksploatacja zabudowanych elektrofiltrów, jak również ich sukcesywna wymiana na nowoczesne, wysokosprawne jednostki wraz z drugim etapem odpylania, jaki gwarantują eksploatowane instalacje odsiarczania spalin, zapewniają dotrzymanie obowiązujących standardów emisji pyłu. W 2019 r. planowana jest wymiana elektrofiltru bloku nr 9.

  W dniu 20 grudnia 2017 r. przekazany został do eksploatacji Blok 11 (1075 MW). Przeprowadzone podczas jego odbioru pomiary wstępne wykazały spełnianie przez ten blok wszystkich wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń zapisanych w pozwoleniu zintegrowanym.

  Realizowane działania inwestycyjne w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – Elektrownia Kozienice

  Blok Moc osiągalna (MW) Instalacja odazotowania
  (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Instalacja odsiarczania
  (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Urządzenia odpylające
  (elektrofiltry)
   (zgodnie z IED < 20 mg/Nm3)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017
  okres derogacji
  B1 228             50% mocy osiągalnej objętej pracą IOS 100% mocy osiągalnej objętej pracą IOS    
  B2 228              
  B3 225                
  B4 228                
  B5 228              
  B6 228              
  B7 228                
  B8 228              
  B9 560                
  B10 560                

  W zakresie wymagań nakreślonych przez Dyrektywę IED, jak również wymaganych do wdrożenia od 18 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT (kBAT) – Enea Wytwarzanie realizuje konsekwentnie od kilku lat nakreślony harmonogram dostosowujących działań inwestycyjnych.

  W 2017 r. w Elektrowni Kozienice:

  • kontynuowano działania w zakresie dostosowania Enea Wytwarzanie sp. z o.o. do wymogów konkluzji BAT,
  • Zabudowano kolejne instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na dwóch blokach 200 MW nr 4 i 8 (z osiągalnymi stężeniami poniżej 100 mg/Nm3), aby znacznie zredukować tlenki azotu.

  W końcowym etapie realizacji jest instalacja odazotowania spalin na bloku 500 MW nr 10. W 2018 r. zaplanowano zabudowanie instalacji SCR na pozostałym bloku 500 MW nr 9

  Zabudowywane sukcesywnie do 2019 r. instalacje SCR zapewniają Spółce możliwość wypełnienia wymagań dyrektywy IED oraz także przyszłych wymagań wynikających z kBAT.

  Zużycie wody w procesie wytwarzania energii
  99,7%

  pobieranej wody to pobór zwrotny.
  Do celów produkcyjnych Elektrownia Kozienice nie wykorzystuje wód podziemnych • Enea Elektrownia Połaniec

  Enea Elektrownia Połaniec SA korzysta z derogacji naturalnej wynikającej z Dyrektywy IED którą objęty został blok nr 1. Eksploatacja bloku nr 1 w całym okresie trwania derogacji tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r. ograniczona jest limitem 17.500 godzin użytkowania tego obiektu. Z puli 17.500 godzin wykorzystano łącznie 4.736 godzin z czego w roku 2016 – 2.189 godzin, w roku 2017 – 2.547 godzin. Pozostała na dzień 31 grudnia 2017 r. ilość godzin do wykorzystania to 12.764. Decyzję o zgłoszeniu bloku nr 1 do derogacji naturalnej podjęto z uwagi na brak możliwości jednoczesnego odsiarczania spalin z wszystkich pracujących bloków 1-7. W ramach projektu Feniks, którego celem była modernizacja mocy wytwórczych Elektrowni oraz dostosowanie bloków 2-7 do wymogów dyrektywy IED osiągnięto poprawę sprawności energetycznej bloków:

  Blok nr 2 – 242 MW sprawność netto ISO 38% (przed modernizacją 226 MW, sprawność ok 36%)
  Blok nr 3 – 242 MW sprawność netto ISO 38% (przed modernizacją 223 MW, sprawność ok 36%)
  Blok nr 4 – 242 MW sprawność netto ISO 38% (przed modernizacją 225 MW, sprawność ok 36%)
  Blok nr 6 – 242 MW sprawność netto ISO 38% (przed modernizacją 221 MW, sprawność ok 36%)
  Blok nr 7 – 239 MW sprawność netto ISO 38% (przed modernizacją 221 MW, sprawność ok 36%)

  Podniesienie sprawności energetycznej, przełożyło się na mniejsze o około 14g/KWh (ok. 3%) zużycie węgla kamiennego - zmniejszenie emisji CO2. W ramach projektu zmodernizowano instalację odsiarczania spalin (IOS) oraz wyposażono bloki nr 2,3,6,7 w instalację katalitycznej redukcji tlenków azotu - SCR. Obecnie prowadzony jest proces zabudowy katalizatora SCR na bloku nr 4. Rozpoczęto realizację procedury przetargowej dla projektu Feniks na bloku nr 5.

  Stężenie zanieczyszczeń w Elektrowni Połaniec w 2017 r.

  pyłu niższe o

  20%

  od stężenia dopuszczalnego

  • SO2 niższe o 16 % od stężenia dopuszczalnego
  • NOx niższe o 21 % od stężenia dopuszczalnego  Realizowane działania inwestycyjne w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – Elektrownia Połaniec

  Blok Moc osiągalna (MW) Instalacja odazotowania
  (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Instalacja odsiarczania
  (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Urządzenia odpylające (elektrofiltry)
  (zgodnie z IED < 20 mg/Nm3
  2016 2017 2018 2019 2016 2017 2016 2017
  B1 225 Blok objęty derogacją naturalną 17 500h Derogacja 17 500h Derogacja 17 500h
  B2 242          
  B3 242          
  B4 242          
  B5 225          
  B6 242          
  B7 239          
  B9 205 emisje poniżej standardów IED (spaliny nie są poddawane procesowi odazotowanie) emisje poniżej standardów IED (spaliny nie są kierowane do IOS)  
  GŁÓWNE EFEKTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA:
  • Poprawa sprawności odsiarczania poprzez zabudowę instalacji dozowania kwasu mrówkowego
  • Wyposażenie bloków nr 2, 3, 6, 7 w katalizatory SCR skutkujące zmniejszeniem emisji tlenków azotu z poziomu około 500 mg/Nm3 do wartości poniżej 200 mg/Nm3 Obecnie prowadzony jest proces zabudowy katalizatora SCR na bloku nr 4. Rozpoczęto realizację procedury przetargowej dla projektu Feniks na bloku nr 5.
  • Pogłębianie świadomości z zakresu ochrony środowiska pracowników Elektrowni, spółki zależnej, wykonawców świadczących usługi na rzecz Elektrowni oraz uczniów okolicznych szkół.

  Działania edukacji ekologicznej

  W roku 2017 w Enea Elektrownia Połaniec SA przeprowadzono:

  • Spotkanie z władzami samorządowymi sąsiadujących gmin, starostwa, województwa.
  • XI edycję Konkursu Ekologicznego, którego celem jest propagacja wśród pracowników Elektrowni i Spółki zależnej Bioenergia wiedzy na temat ochrony środowiska oraz regulacji prawnych obejmujących zagadnienia środowiskowe.
  • II edycję konkursu plastycznego adresowanego do dzieci szkół podstawowych ościennych gmin. Celem konkursu jest propagacja wiedzy na temat Elektrowni i podejmowanych działań środowiskowych. Temat konkursu „Elektrownia dla środowiska, środowisko dla Elektrowni”.
  Zużycie wody w procesie wytwarzania energii
  99,7%

  pobieranej wody to pobór zwrotny.
  Do celów produkcyjnych Elektrownia Połaniec nie wykorzystuje wód podziemnych.
  W niektórych procesach technologicznych wykorzystuje się ścieki (zamiast wody świeżej).

 • Przejściowy Plan Krajowy

  Zaostrzone standardy emisyjne, wprowadzone przez dyrektywę IED, mogą zostać odsunięte w czasie poprzez skorzystanie z derogacji PPK, o której mowa w art. 32 dyrektywy IED (implementacja do prawa polskiego poprzez art. 146c ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, z późn. zm.). Elektrownia Kozienice oraz Elektrociepłownia Białystok zgłosiły uczestnictwo w PPK w zakresie emisji: SO2, pył – Elektrownia Kozienice oraz SO2, pył i NOx – Elektrociepłownia Białystok.

  Odstępstwo od standardów emisyjnych dla źródeł objętych PPK obowiązuje w okresie 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r., co oznacza, że w tym czasie obowiązują standardy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (dla Elektrowni Kozienice: pył - 50 mg/Nm3, SO2 - 1.200 mg/Nm3 dla 5 bloków 200 MW oraz 400 mg/Nm3dla bloków pozostałych). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Minister Środowiska wydał rozporządzenie z 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz.U. 2015 poz. 1138, z późn. zm.), które dla źródeł objętych PPK określa masowe limity substancji dla lat 2016 – 2019 i na I półrocze roku 2020, niższe z upływem każdego roku.

  Enea Wytwarzanie sp. z o.o. rozlicza się w ramach przyznanych limitów emisji zanieczyszczeń zgłoszonych do PPK:

  • w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pyłu: Elektrownia Kozienice wspólnie z Elektrociepłownią Białystok,
  • w zakresie emisji NOx: Elektrociepłownia Białystok samodzielnie.

  Emisję zanieczyszczeń w ramach PPK za 2017 rok oraz stopień wykorzystania rocznych pułapów emisyjnych zestawiono w tabeli poniżej.

  S02 Pył NOx
  Instalacja [Mg] % wykorzystania [Mg] % wykorzystania [Mg] % wykorzystania
  Elektrownia Kozienice emisja 8 583,89 68,5 211,26 14,1 - -
  roczny pułap 12 522,5 1 502,7
  Elektrociepłownia Białystok emisja 1 525,2 57,2 58,72 27,2 297,04 22,0
  roczny pułap 2 666,56 215,69 1 347,75
  Razem emisja 10 109,09 66,6 269,98 15,7 297,04 22,0
  roczny pułap 15 189,06 1 718,39 1 347,75

  Emisja dla potrzeb PPK (obliczana zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji z 10 lutego 2012 r., ustanawiającą przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (2012/115/UE)) nie stanowi podstawy do wyliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 • Segment Ciepło

  Enea Wytwarzanie w segmencie Ciepło (Elektrociepłownia Białystok) do chwili obecnej zrealizowała następujące inwestycje, wpływające na zmianę wielkości emisji:

  • konwersja kotła OP-140 nr 5 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105
  • konwersja kotła OP-140 nr 6 opalanego węglem na fluidalny biomasowy OFB-105
  • instalacja odazotowania spalin SNCR na kotłach OFB-105 nr 5 i 6
  • instalacja odazotowania spalin SCR na kotłach OP-230 nr 7 i 8
  • układ odzysku ciepła na kotle K6
  • odsiarczania spalin dla kotłów OP-230 nr 7 i 8.

  W roku 2019 planowana jest modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 8.

  Realizowane działania inwestycyjne w celu dostosowania do wymogów Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – Elektrociepłownia Białystok

  Kocioł Aktualna wydajność cieplna [MW] Instalacja odazotowania
  (od 2016 r. zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Instalacja odsiarczania
  (zgodnie z IED < 200 mg/Nm3)
  Pył
  (zgodnie z IED < 20 mg/Nm3)
  2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
  K5 75                      
  K6 75                      
  K7 165                    
  K8 165                      
 • Zagadnienie dotyczące obszaru Wydobycia – LW Bogdanka

  Ochrona powietrza atmosferycznego

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję