• PL | EN

Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Enea

W 2017 r. spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie zawierały umów znaczących, tj. umów o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Enea, przy czym w okresie sprawozdawczym zawarty został aneks do Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego pomiędzy Enea Wytwarzanie a LW Bogdanka. Na mocy aneksu zwiększony został wolumen dostaw węgla do Elektrowni Kozienice w okresie 2017-2036, w wyniku czego wartość ww. umowy uległa zwiększeniu o ok. 2,7 mld zł.

 • Realizacja umów istotnych

  Data zawarcia Strony umowy Opis
  21 września 2012 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal SA Umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Enea Wytwarzanie sp. z o. o. zakończenie inwestycji - grudzień 2017 r.
  23 lipca 2015 r. Enea SA PKO BP SA, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA Aneks do Umowy Programowej z 21 czerwca 2012 r. zmieniający warunki finansowania w wysokości do 3 mld zł
  3 grudnia 2015 r. Enea SA. Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Programowa w wysokości do 700 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych
  30 września 2016 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Rafako SA Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów
  28 czerwca 2011 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Rafako SA Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4-8
  29 maja 2015 r. Enea SA Europejski Bank Inwestycyjny Umowa finansowa na kwotę 946 mln zł

Umowy w zakresie dostaw oraz transportu węgla

 • Umowy zawarte przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

  Data zawracia Strona umowy Opis
  4 marca 2010 r. LW Bogdanka SA Umowa Wieloletnia nr UW/LW/01/2010 – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2010 – 2017 - zrealizowana
  15 grudnia 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017 – Załącznik nr 8 do Umowy UW/LW/01/2010 - zrealizowana
  23 stycznia 2012 r. Umowa Wieloletnia nr UW/LW/01/2012 – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2017 – 2036
  15 grudnia 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017 – Załącznik nr 2 do Umowy UW/LW/01/2012UW/LW/01/2010 - zrealizowana
  17 listopada 2017 r. Węglokoks SA Umowa sprzedaży węgla nr 14164/2017
  3 grudnia 2014 r. Katowicki Holding Węglowy SA Umowa Wieloletnia – określa ogólne warunki dostaw węgla w latach 2015 – 2017 - zrealizowana
  20 września 2016 r. Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017 - zrealizowana
  31 marca 2015 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA Umowa na dostawę węgla – określa warunki dostaw węgla w latach 2015 – 2017 - zrealizowana
  28 kwietnia 2017 r. Polska Grupa Górnicza SA Umowa nr 61/PGG/2017 - zrealizowana
  28 kwietnia 2017 r. Umowa nr 64/PGG/2017 - zrealizowana
  23 maja 2017 r. PKP Cargo SA Umowa na wykonanie usługi przewozu węgla energetycznego dla Enea Wytwarzanie z LW Bogdanka SA w okresie od 11 czerwca 2017 r. do 10 sierpnia 2018 r.  (lub do wyczerpania ilości 5.300.000 t)
   25 maja 2017 r. CD Cargo Poland sp. z o.o. (poprzednia nazwa Koleje Czeskie sp. z o.o.) Umowa na wykonanie usługi przewozu węgla energetycznego dla Enea Wytwarzanie z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. , Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, Węglokoksu Kraj sp. z o.o., PG Silesia sp. z o.o. w okresie od 11 czerwca 2017 r. do 10 sierpnia 2018 r. (lub do wyczerpania ilości 700.000 t)
 • Umowy zawarte przez Enea Elektrownia Połaniec SA

  Data zawracia Strona umowy Opis
  12 lipca 2012 r. LW Bogdanka SA Umowa Wieloletnia  – określa warunki dostaw węgla w latach 2013 – 2021
  24 sierpnia 2016 r. Katowicki Holding Węglowy (obecnie PGG) Umowa na dostawę węgla energetycznego w latach 2016/2017
  24 sierpnia 2016 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  21 stycznia 2017 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  9 sierpnia 2017 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  18 lipca 2017 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  25 sierpnia 2017 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  24 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Umowa na dostawę węgla energetycznego w latach 2016/2017
  20 kwietnia 2016 r. Jastrzębska Spółka Węglowa SA Umowa Roczna na dostawę węgla energetycznego w roku 2017
  21 stycznia 2013 r. PKP Cargo SA Umowa Wieloletnia  – określa warunki transportu węgla w latach 2013 – 2017
  20 grudnia 2012 r. CTL Logistics sp. z o.o. Umowa Wieloletnia  – określa warunki transportu węgla w latach 2013 – 2017
  31 stycznia 2017 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH Dostawa 4-ch katalizatorów dla SCR
 • Umowy zawarte przez LW Bogdanka SA z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej Enea

  Data zawracia Strona umowy Opis
  8 stycznia 2009 r. Zakłady Azotowe Puławy SA Umowa Wieloletnia – określa warunki dostaw węgla w latach 2010 – 2022
  14 grudnia 2010 r. Energa Elektrownie Ostrołęka SA Umowa Wieloletnia – określa warunki dostaw węgla w latach 2011 – 2022
 • Umowy ubezpieczenia

  Umowy ubezpieczenia w Grupie Enea kontraktowane są zgodnie z korporacyjną Polityką Ubezpieczeniową. Dzięki wspólnej Polityce ujednolicono standardy ubezpieczeń w Grupie oraz skonsolidowano zakupy ochrony ubezpieczeniowej dla wybranych segmentów ubezpieczeń, uzyskując wymierne korzyści, zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i kosztów ubezpieczeń. Spółki Grupy Enea są członkami w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i transferują ryzyko poniesienia strat na skutek wystąpienia szkód w mieniu oraz roszczeń osób trzecich, poprzez zawieranie umów bezpieczenia. Działania w tym zakresie pozwalają uzyskać wymierne korzyści finansowe i organizacyjne.

  Z uwagi na znaczną ekspozycję Spółek Grupy Enea na szkody i potencjalne roszczenia, nie można wykluczyć, że zawarte ubezpieczenia mogą okazać się niewystarczające. Poziom ochrony ubezpieczeniowej nie odbiega od standardów stosowanych w polskiej branży elektroenergetycznej i jest dostosowany do specyfiki działalności poszczególnych Spółek.

 • Umowy o współpracy lub kooperacji

  Powołanie Spółki ElectroMobility Poland SA

  PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia 19 października 2016 r. powołały spółkę ElectroMobility Poland SA. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce. Nowa spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 10 mln zł. Każda ze spółek powołujących ElectroMobility Poland objęła po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

  List intencyjny w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych

  Na podstawie listu intencyjnego z 2014 r. zawartego pomiędzy Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa oraz Tauron Polska Energia, jego sygnatariusze kontynuowali w 2016 r. działania pod przewodnictwem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), których celem było utworzenie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Pierwszy konkurs na finansowanie projektów badawczo–rozwojowych w ramach PBSE został ogłoszony 30 wrześniu 2016 r. Enea Operator wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim wzięła udział w tym konkursie, zdobywając w maju 2017 roku dofinansowanie na realizację projektu „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”.

 • Uzależnienie od dostawców lub odbiorców

  Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do Enea Połaniec był transport kolejowy. Transport węgla w Enea Połaniec w 2017 r. realizowany był głównie przez PKP Cargo SA oraz CTL Logistics sp. z o.o. Część dostaw realizowana była przez EPCT Silesia, PGG oraz JSW w formule CPT.

  Jedynym środkiem transportu wykorzystywanym dla dostaw węgla kamiennego do Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych w 2017 r. był transport kolejowy. Przewoźnik PKP Cargo zrealizował 90% dostaw, natomiast firma CD Cargo Poland sp. z o.o. (poprzednia nazwa Koleje Czeskie sp. z o.o.) zrealizowała ok. 10% dostaw.

 • Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami jednostki dominującej

  Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Enea SA.

 • Inne istotne umowy i transakcje

  Nabycie akcji ENGIE Energia Polska SA (obecnie Enea Elektrownia Połaniec SA)

  30 września 2016 r. Enea SA złożyła ofertę na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska SA (EEP, obecnie Enea Elektrownia Połaniec SA). Oferta została złożona w sposób określony w procesie, zainicjowanym przez ENGIE, właściciela 100% akcji EEP. 2 grudnia 2016 r. Spółka uzyskała wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100% akcji EEP. 23 grudnia 2016 r. Spółka podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100% akcji EEP, a pośrednio również 100% udziałów w ENGIE Bioenergia sp. z o.o.

  Zamknięcie transakcji uzależnione było od spełnienia następujących istotnych warunków zawieszających:

  • uzyskania zgody Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji
  • uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację
  • zrzeczenia się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
  • przeprowadzenia konwersji długu EEP wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w EEP

  28 lutego 2017 r. Spółka powzięła informację o spełnieniu się ostatniego z ww. warunków co oznacza, że wszystkie ww. warunki zawieszające zostały spełnione. 2 marca 2017 r. Spółka otrzymała od ENGIE International Holdings B.V. wyliczenie wstępnej ceny sprzedaży 100% akcji EEP na poziomie 1.264.159.355 zł

  14 marca 2017 r. Emitent nabył 100% akcji EEP, tj. 7.135.000 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów za wstępną cenę 1.264.159.355 zł. Szacowane koszty związane z nabyciem akcji wyniosły 3,9 mln zł. Transakcja ta wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. zatwierdzoną we wrześniu 2016 r. Dzięki tej transakcji Grupa zwiększy udział w krajowej produkcji prądu. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto alokację ceny nabycia na możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa netto.

  W okresie od 14 marca do 31 grudnia 2017 r. Grupa EEP uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 1.643.962 tys. zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 190.727 tys. zł. Jeżeli połączenie miałoby miejsce 1 stycznia 2017 r., to według szacunków Zarządu skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za 2017 r. wyniosłyby 11.732.854 tys. zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósłby 1.176.582 tys. zł.

  Grupa EEP nie miała zobowiązań warunkowych wymagających rozpoznania w ramach rozliczenia połączenia.

  Realizacja Umowy Inwestycyjnej z Energa SA i Elektrownia Ostrołęka SA w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka SA

  19 września 2016 r. Enea SA podpisała z Energa SA List Intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Inwestycja, Ostrołęka C).

  Intencją Stron jest wspólne wypracowanie efektywnego modelu biznesowego Ostrołęki C, weryfikacja jej dokumentacji projektowej oraz optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych nowego bloku. Współpraca obejmuje także przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia generalnego wykonawcy Inwestycji.

  W zgodnej opinii Stron realizacja Inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne, wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

  8 grudnia 2016 r. Spółka zawarła Umowę Inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego, o którym mowa powyżej. Zgodnie z podpisaną Umową przebieg współpracy, co do zasady będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: Etap Rozwoju - do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy, Etap Budowy - do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C. Po zakończeniu Etapu Rozwoju, Enea SA jest zobowiązana do uczestnictwa w Etapie Budowy przy założeniu, że spełniony jest warunek rentowności Projektu, a finansowanie Projektu nie naruszy kowenantów bankowych Spółki.

  Szacuje się, że łączne nakłady inwestycyjne Enea SA do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 128 mln zł. Do realizacji Inwestycji Energa SA zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka SA, stanowiące 50% w kapitale zakładowym na rzecz Enea SA, w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie Umowy Inwestycyjnej było uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji Projektu. Warunek ten został spełniony 11 stycznia 2017 r.

  19 grudnia 2016 r. spółka celowa ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1.000 MW i o sprawności netto co najmniej 45% pracującego na parametrach nadkrytycznych pary. Elektrownia Ostrołęka SA przy realizacji określonych założeń (w tym przy odpowiednim udziale Enea SA, Energa SA oraz ewentualnych Inwestorów Finansowych) i zakładając wprowadzenie rynku mocy lub innych mechanizmów wsparcia, będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji projektu. 1 lutego 2017 r. Enea SA zawarła z Energa SA Umowę Nabycia 24.980.926 Akcji Elektrowni Ostrołęka SA za łączną wartość 24 mln zł, obejmując tym samym 11,89% w kapitale zakładowym Spółki.

  Na mocy powyższych umów Energa SA i Enea SA objęły wspólną kontrolę nad spółką Elektrownia Ostrołęka SA, z siedzibą w Ostrołęce, której celem działalności jest budowa i eksploatacja nowego bloku węglowego. Obie strony będą posiadały po 50% akcji Elektrowni Ostrołęka SA, oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej będzie wchodziła taka sama liczba przedstawicieli obu inwestorów. Decyzje dotyczące istotnych działań będą wymagały jednomyślnej zgody obu akcjonariuszy, którzy mają prawo do aktywów netto Elektrowni Ostrołęka SA. Biorąc powyższe pod uwagę inwestycja została zaklasyfikowana jako wspólne przedsięwzięcie i jest ujmowana metodą praw własności.

  Elektrownia Ostrołęka SA jest spółką niepubliczną, w związku z czym nie istnieją notowane ceny rynkowe dla jej udziałów.13 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 210.100 tys. zł do kwoty 229.100 tys. zł poprzez emisję nowych akcji. W subskrypcji prywatnej Enea SA objęła 9.500.000 akcji w zamian za wkład pieniężny, który został wniesiony 28 kwietnia 2017 r. Po objęciu akcji nowej emisji Enea zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym Elektrowni Ostrołęka SA do 15,1%. 27 czerwca 2017 r. Enea SA zawarła z Energa SA Umowę Nabycia 20.017.269 akcji Elektrowni Ostrołęka SA, za łączną wartość ok. 19,2 mln zł, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym Elektrowni Ostrołęka SA do 23,79%. W celu zapewnienia spółce odpowiednich środków finansowych, ENERGA SA i Enea SA na podstawie umowy z 23 listopada 2017 r. udzieliły spółce pożyczki w kwocie po 10 mln zł każdy z Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA podjęło 23 listopada 2017 r. uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiło zarejestrowanie przez KRS przekształcenia Elektrowni Ostrołęka SA na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Nabycie akcji Polimex-Mostostal SA

  18 stycznia 2017 r. Enea SA zawarła z Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGNiG Technologie SA (Inwestorzy) oraz z Polimex umowę inwestycyjną, na mocy której Inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex. Inwestycja polegała na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji wyemitowanych przez Polimex. Spółka zobowiązała się do objęcia 37,5 mln akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną 75 mln zł. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi szczegółowo opisanymi w raporcie bieżącym 2/2017. Wraz z ww. umową zostały zawarte umowy doprecyzowujące zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki Inwestorów przy realizacji ww. inwestycji, jak również dodatkowe umowy dotyczące realizacji inwestycji, które zostały zawarte z wierzycielami oraz dotychczasowymi akcjonariuszami Polimex.

  20 stycznia 2017 r., w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej, Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37,5 mln akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za jedną akcje, tj. za łączną cenę emisyjną 75 mln zł. Dodatkowo, w wyniku wykonania jednej ze wskazanych powyżej umów dodatkowych, 20 stycznia 2017 r. Spółka nabyła 1,5 mln akcji Polimex od jej dotychczasowego akcjonariusza. Cena nabycia wszystkich akcji wyniosła 80,6 mln zł. Enea SA objęła udział 16,48%.

  Umowa inwestycyjna umożliwia Inwestorom wpływ na politykę finansową i operacyjną Polimexu. Uprawnienia te są realizowane przez Radę Nadzorczą. Ponadto Inwestorzy podpisali umowę dotyczącą inwestycji w Polimex („Porozumienie”). Celem zawarcia Porozumienia jest zapewnienie zwiększonej kontroli nad Polimexem Inwestorom, którzy posiadają łącznie większościowy udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Polimexu. Porozumienie zakłada m.in. uzgadnianie, w drodze głosowania, wspólnego stanowiska przy podejmowaniu kluczowych decyzji będących w gestii Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Polimexu, w tym ustalanie składu osobowego Zarządu Polimexu. Z uwagi na wskazane powyżej uprawnienia Inwestorów, przekładające się na posiadanie znaczącego wpływu, udział w Polimexie został zaklasyfikowany jako jednostka stowarzyszona ujmowana metodą praw własności. Polimex jest spółką inżynieryjno-budowlaną, którą wyróżnia szeroki wachlarz usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa. Polimex jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 21 marca 2017 r. Inwestorzy ogłosili wezwanie do zapisywania się na akcje Polimex w związku z przekroczeniem (jako strony porozumienia) progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex. Wezwanie miało charakter następczy, a Inwestorzy zamierzali nabyć w wezwaniu akcje w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji aktualnie posiadanych przez Inwestorów (tj. łącznie 65,93% ogólnej liczby głosów Polimex) i zapewniającej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex.

  W związku z wezwaniem każdy z Inwestorów (w tym Enea) zamierzał uzyskać nie więcej niż, w przybliżeniu, 0,018% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polimex. Wezwanie zostało rozliczone 28 kwietnia 2017 r. i w jego wyniku każdy z Inwestorów nabył 24 akcje Polimex. Aktualnie Spółka posiada 39.000.024 akcje Polimex, stanowiących 16,48% udziału w kapitale zakładowym Polimex. Wspólnie Inwestorzy posiadają 156.000.097 akcji, stanowiących 65,9% udziału w kapitale zakładowym Polimex. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Polimex podejmował w roku 2017 działania mające na celu dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii T nabytych przez Inwestorów. 20 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex sporządzony w związku z emisją 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T. 31 października Zarząd GPW postanowił dopuścić akcje serii T do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW z dniem 3 listopada 2017 r. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) do 3 listopada 2017 r. rejestracji tych akcji. 2 listopada 2017 r. Dział Operacyjny KDPW wydał komunikat, w którym poinformował o rejestracji 150.000.000 akcji serii T Spółki 3 listopada 2017 r., pod kodem PLMSTSD00019.

  Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej SA

  W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Katowicki Holding Węglowy SA w lipcu 2016 r. Enea SA rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące możliwości realizacji inwestycji oraz jej potencjalnych parametrów. 28 października 2016 r. Enea SA podpisała z Węglokoks SA i Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy SA lub wybrane aktywa KHW.

  W związku z zainteresowaniem Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) nabyciem wybranych aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego SA oraz rozpoczęciem procesu dokapitalizowania PGG, Enea SA przeprowadziła wraz z dotychczasowymi Udziałowcami PGG niezbędne analizy przedstawionego przez PGG Biznes Planu i wyraziła zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w Polskiej Grupie Górniczej SA.

  30 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Enea SA wyraziła zgodę na przystąpienie Spółki do Polskiej Grupy Górniczej SA i objęcie przez nią nowych udziałów w kapitale PGG o wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł.

  31 marca 2017 r. Spółka zawarła:

  • umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w PGG (Umowa Inwestycyjna),
  • porozumienie dotyczące sprawowania wspólnej kontroli nad PGG (Porozumienie Inwestorów).

  Umowa Inwestycyjna

  Stronami Umowy Inwestycyjnej są: Enea SA, ENERGA Kogeneracja sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGNiG TERMIKA SA, Węglokoks SA, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Inwestorzy) oraz PGG. Umowa Inwestycyjna przewidywała, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego SA na podstawie umowy przyrzeczonej, której zawarcie nastąpiło 1 kwietnia 2017 r.

  Umowa Inwestycyjna reguluje sposób przeprowadzenia inwestycji i przystąpienia Spółki do PGG, zasad funkcjonowania PGG oraz jej organów, a także zasady wyjścia stron z inwestycji w PGG.

  W ramach dokapitalizowania PGG Enea SA zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł w trzech etapach:

  • w ramach pierwszego etapu Spółka objęła nowe udziały PGG o wartości nominalnej 150 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 150 mln zł. Po objęciu tych udziałów Spółka posiadała 4,39% udziału w kapitale zakładowym PGG. Pierwsze dokapitalizowanie nastąpiło w kwietniu 2017 r.
  • w ramach drugiego etapu Spółka objęła nowe udziały PGG o wartości nominalnej 60 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 60 mln zł. Po objęciu tych udziałów Spółka posiada 5,81% udziału w kapitale zakładowym PGG. Drugie dokapitalizowanie nastąpiło w czerwcu 2017 r.
  • w ramach trzeciego etapu Spółka objęła nowe udziały PGG o wartości nominalnej 90 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 90 mln zł. Po rejestracji podwyższenia w KRS, Enea SA zwiększy swój udział w kapitale zakładowym do 7,66%. Trzecie dokapitalizowanie nastąpiło w I kwartale 2018 r.

  Umowa określa zasady powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi każdy z Inwestorów oraz Skarb Państwa będzie uprawniony do powołania jednego członka w maksymalnie ośmioosobowej Radzie Nadzorczej.

  Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea, której jednym z elementów jest zabezpieczenie bazy surowcowej dla energetyki konwencjonalnej.

  Porozumienie Inwestorów

  31 marca 2017 r. Inwestorzy: ENERGA Kogeneracja sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGNiG TERMIKA SA oraz Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Enea SA zawarli Porozumienie, regulujące sposób uzgadniania wspólnego stanowiska Stron w zakresie decyzji dotyczących Spółki oraz sprawowania wspólnej kontroli nad Spółką. Porozumienie dla Enea SA zawarto pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przejęcie wspólnej kontroli nad Spółką. Zgoda UOKiK, o której mowa w zdaniu powyższym, została wydana 22 grudnia 2017 roku.

  Jednocześnie, 31 marca 2017 r. został rozwiązany list intencyjny podpisany 16 października 2016 r. przez Enea SA, Węglokoks SA i Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. dotyczący analizowanej wcześniej inwestycji kapitałowej w Katowicki Holding Węglowy SA.

  W dniu 31 stycznia 2018 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polska Grupa Górnicza SA został podwyższony kapitał zakładowy spółki Polska Grupa Górnicza SA (PGG) zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2017 roku, zawartej pomiędzy Węglokoks SA, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna SA, Energa Kogeneracja sp. z o.o., PGNIG Termika SA, Enea SA oraz PGG, w której Inwestorzy zobowiązali się do dokapitalizowania PGG wraz z pozostałymi Inwestorami, na łączną kwotę 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych), z udziałem Enea SA na kwotę 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych) wkładem pieniężnym, w trzech transzach. Pierwsze dokapitalizowanie (I transza) miało miejsce w dniu 3 kwietnia 2017 r., a drugie w dniu 14 czerwca 2017 r.

  W wyniku podjętej uchwały, o której mowa powyżej, Enea SA w dniu 31 stycznia 2018 roku zawarła umowę objęcia akcji pomiędzy ENEA a PGG, przyjmując ofertę objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 90.000.000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych) za wkład pieniężny w wysokości 90.000.000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych). Akcje serii B są akcjami zwykłymi, imiennymi i winny być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

 • Źródła finansowania programu inwestycyjnego

  Enea SA finansuje program inwestycyjny wykorzystując nadwyżki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadłużenie zewnętrzne. Grupa Kapitałowa Enea realizuje model finansowania inwestycji, w którym Enea SA pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania i dystrybuuje je do spółek zależnych. W dalszych działaniach Enea SA będzie koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji zaplanowanych w Strategii Grupy Kapitałowej Enea w celu optymalizowania wysokości kosztów i terminów spłaty zadłużenia.

  Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł

  Enea SA posiada zawartą umowę programową dot. programu emisji obligacji do kwoty 3 mld zł z bankami pełniącymi funkcję Gwarantów emisji, tj.: PKO BP SA, Bankiem Pekao SA, BZ WBK SA oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. Środki pozyskane z tego programu są przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w Grupie Enea, w tym m.in. na budowę opalanego węglem kamiennym bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej 1.075 MWe brutto, która jest realizowana w ramach działalności Enea Wytwarzanie. W okresie styczeń – grudzień br. Enea SA wyemitowała w ramach niniejszego programu IX i X serię obligacji w łącznej wysokości 1.049 mln zł. Na 31 grudnia 2017 r. wartość wyemitowanych w ramach ww. Programu obligacji wynosiła łącznie 3.000 mln zł.

  Stopień wykorzystania źródła finansowania - 100%

  Umowa programowa w sprawie programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł

  30 czerwca 2014 r. Enea SA zawarła umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł z bankami pełniącymi rolę dealerów: ING Bankiem Śląskim SA, PKO BP SA, Bankiem Pekao SA i mBankiem SA. W ramach Programu Enea może emitować obligacje o okresie zapadalności do 10 lat, a Banki dealerzy zobowiązani są dochować należytej staranności przy oferowaniu nabycia obligacji inwestorom rynkowym. W okresie styczeń – grudzień 2017 r. Enea SA nie emitowała obligacji w ramach niniejszego programu. Na 31 grudnia 2017 r. wartość wyemitowanych w ramach ww. Programu obligacji wynosiła łącznie 1.500 mln zł.

  Stopień wykorzystania źródła finansowania - 30%

  Umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji gwarantowane przez BGK

  W ramach finasowania gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa krajowego Enea SA ma zawarte dwie umowy programowe emisji obligacji (podpisane odpowiednio 15 maja 2014 r. i 3 grudnia 2015 r.) o łącznej wartości 1.700 mln zł. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. Środki z programów są przeznaczone m.in. na realizacje inwestycji przez Enea SA i podmioty zależne. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Umowa z 15 maja 2014 r. została wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 1.000 mln zł, natomiast w ramach Umowy Programowej z 3 grudnia 2015 r. pozostaje do dyspozycji kwota 550 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Enea SA wyemitowała w ramach w/w umów programowych obligacje o wartości 1.150 mln zł.

  Stopień wykorzystania źródła finansowania - 68%

  Kredyty inwestycyjne udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny

  18 października 2012 r. Enea SA zawarła umowę finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), na mocy której Spółce został udzielony kredyt w kwocie 950 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „A”). 19 czerwca 2013 r. została zawarta z EBI kolejna umowa kredytu (transza „B”) na kwotę 475 mln zł. Środki w łącznej kwocie 1.425 mln zł pozyskane z kredytu przeznaczone są na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego dot. modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. W ramach transzy „A” i „B” Enea SA dokonała wypłaty środków z kredytu w całości, tj. w wysokości 1.425 mln zł w 4 odrębnych kwotach uruchamianych od września 2013 r. do lipca 2015 r. Waluta uruchomionego kredytu to złoty polski, oprocentowanie zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. W przypadku jednego uruchomienia oprocentowanie zostało oparte na stałej stopie procentowej.

  29 maja 2015 r. zawarta została kolejna umowa kredytu, na mocy której EBI udostępnił Spółce nowe finansowanie w wysokości 946 mln zł lub jej równowartości w euro (transza „C”). Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczane na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Enea Operator. Finansowanie jest niezabezpieczone na aktywach Grupy Kapitałowej Enea. Oprocentowanie jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę Banku. Transze będą spłacane w ratach, a ostateczna spłata nastąpi w grudniu 2031 r. W styczniu 2017 r. dokonano uruchomienia transzy kredytu w wysokości 250 mln zł, a w grudniu uruchomienia transzy w wysokości 496 mln zł. Na koniec 2017 r. wysokość wykorzystanego kredytu w ramach transzy „C” wynosiła 946 mln zł.

  Stopień wykorzystania źródła finansowania - 100%

  Źródła finansowania programu inwestycyjnego LW Bogdanka - umowy programowe w sprawie programu emisji obligacji LW Bogdanka SA

  W trakcie 2017 r. Spółka posiadała Umowę Programową z 23 września 2013 r. dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł, która została zawarta z bankiem Polska Kasa Opieki SA. Łączna wartość wyemitowanych obligacji w ramach tej Umowy wynosi 300 mln zł. Kwartalne terminy wymagalności wykupu obligacji w łącznej wysokości 300 mln zł przypadają w 2018 r. Ponadto, w trakcie I półrocza 2017 r. obowiązywała druga Umowa Programowa z 30 czerwca 2014 r. 10 marca 2017 r. Spółka podpisała aneks do Umowy Programowej z 30 czerwca 2014 r., w ramach którego okres obowiązywania Programu dla Transzy nr 1 został przesunięty z 31 grudnia 2019 r. na 30 marca 2017 r. W związku z tym wszystkie obligacje wyemitowane w ramach Transzy nr 1 w łącznej wysokości 300 mln zł zostały wykupione 30 marca 2017 r., a tym samym obowiązywanie Umowy Programowej uległo zakończeniu.

  Stopień wykorzystania źródła finansowania - 100%

  Emisja papierów wartościowych Enea SA w 2017 r.

  Enea wyemitowała w 2017 r. obligacje o łącznej wartości wg ceny emisyjnej 1.199 mln zł. Zadłużenie nominalne z tytułu wyemitowanych przez Enea SA obligacji na 31 grudnia 2017 r. wyniosło łącznie 5.610 mln zł.

  Transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej

  W ramach realizacji Polityki Zarządzania Ryzykiem Stóp Procentowych, w grudniu 2017 r. Enea SA zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej (Interest Rate Swap) na łączną kwotę 1.091.000 tys. zł. Łączna wartość zawartych transakcji IRS na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła łącznie 5.442.520 tysa. zł.

  Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W 2017 r. Enea oraz jednostki od niej zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach nierynkowych. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych przez Enea lub jednostkę od niej zależną znajdują się w nocie 42 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za 2017 r.

  Wykorzystanie środków z emisji papierów wartościowych

  Środki pieniężne pozyskane przez Enea SA z emisji obligacji są wykorzystywane przy realizacji inwestycji rzeczowych i kapitałowych prowadzonych przez Spółki zależne. Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych w grudniu 2017 r. oddała do użytku najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny. Wszystkie emisje przeprowadzone przez Enea Wytwarzanie w 2017 r. były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z tym projektem.

  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

  Sytuacja finansowa Spółki tworzy silne podstawy do wykonania planów inwestycyjnych. Bilans, kapitały własne oraz SAldo środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Enea są solidnym fundamentem finansowania nakładów inwestycyjnych, tak ze środków własnych, jak i źródeł zewnętrznych. W celu efektywnego wykorzystania środków, Spółka w danych działaniach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie akwizycji, zamierza wspomagać się finansowaniem dłużnym w celu wykorzystania efektu dźwigni finansowej.

  Program emisji obligacji spółek zależnych

  3 mld zł - Program Emisji Obligacji z 8 września 2012 r. Enea Wytwarzanie

  Na 31 grudnia 2017 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 2.650 mln zł. Okres dostępności Programu zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 r.

  1.425 mln zł - Obligacje Enea Operator

  Program w całości wykorzystany przez Enea Operator. Oprocentowanie obligacji w zależności od serii jest oparte na stałej lub zmiennej stopie procentowej. Obligacje są wykupowane w ratach od czerwca 2017 r., a ostateczny termin wykupu przypada na czerwiec 2030 r.

  1 mld zł - Umowa Programowa z 17 lutego 2015 r. Enea Wytwarzanie

  17 lutego 2015 r. pomiędzy Enea Wytwarzanie, Enea oraz PKO Bankiem Polskim została zawarta Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 760 mln zł. 3 czerwca 2015 r. został zawarty do niej aneks, na podstawie którego strony zwiększyły kwotę Programu do wysokości 1 mld zł. Na 31 grudnia 2017 r. program jest w całości wykorzystany przez Enea Wytwarzanie.

  946 mln zł - Umowa Programu Emisji Obligacji z 7 lipca 2015 r. Enea Operator

  Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 946 mln zł została zawarta pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. W ramach umowy 28 marca 2017 r. został zawarty aneks wydłużający dostępność środków z Programu do 29 grudnia 2017 r. Termin wykupu obligacji – ratalny, jednak nie później niż 15 lat od daty emisji. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, z rewizją oprocentowania po 4 lub 5 latach. W styczniu 2017 r. Enea Operator wyemitowała obligacje w wysokości 250 mln zł, a w grudniu wyemitowała obligacje w wysokości 496 mln zł, co oznacza wykorzystanie programu w pełnej wysokości przez Enea Operator na dzień 31 grudnia 2017.

  740 mln zł - Umowa Programu Emisji Obligacji 17 listopada 2014 r. Enea Wytwarzanie

  Na 31 grudnia 2017 r. Enea Wytwarzanie wyemitowała w ramach ww. Programu obligacje w łącznej wysokości 350 mln zł. Wykup obligacji jest jednorazowy i przypada na marzec 2020 r.

  260 mln zł - Umowa Programowa z 12 sierpnia 2014 r. Enea Wytwarzanie

  Program w całości wykorzystany przez Enea Wytwarzanie. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stałej stopie procentowej. Obligacje będą wykupywane w ratach od września 2017 r. do grudnia 2026 r.

  360 mln zł – Umowa Programu Emisji Obligacji z 18 lipca 2016 r. Enea Operator

  Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 360 mln zł została zawarta pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. W ramach umowy Enea Operator może przeprowadzić jednokrotną emisję obligacji. 28 lipca 2016 r. Enea Operator wyemitowała obligacje w kwocie 360 mln zł na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża. Wykup obligacji z Programu nastąpił w grudniu 2017 r.

  350 mln zł – Umowa Programu Emisji Obligacji z 20 września 2017 r. Enea Operator

  Wykonawcza Umowa Programu Emisji Obligacji na kwotę 350 mln zł została zawarta pomiędzy Enea jako gwarantem, Enea Operator jako emitentem oraz PKO Bankiem Polskim jako agentem. W ramach umowy Enea Operator 28 września wyemitowała obligacje w kwocie 350 mln zł na zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża. Termin wykupu przypada w grudniu 2019 r.

  Pozostałe umowy

  Enea SA w latach ubiegłych zawarła także wewnątrzgrupowe umowy programowe emisji obligacji ze spółkami zależnymi, które służą finansowaniu inwestycji w segmencie OZE i segmencie Ciepło. Programy te są w całości wykorzystane i wykupywane w ratach. Łączna kwota obligacji do wykupu w ramach tych programów na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 76,65 mln zł.

 • Zaciągnięte i zakończone umowy kredytów i pożyczek

  Według nominalnego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. Enea SA posiadała zaciągnięte kredyty w wysokości 2.303.174 tys. zł., w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Enea SA w 2017 r.:

  Data początkowa Data zakończenia Kredytodawca Wartość umowy Kwota zaciągniętego kredytu [tys. zł] w 2017 r. Wysokość stopy procentowej Zadłużenie z tyt. kredytów na 31 grudnia 2017 r. [tys. zł] Okres spłaty
  29 maja 2015 r. 31 marca 2032 r. (C) Europejski Bank Inwestycyjny 946  000 746 000 stawka bazowa + marża 946 000 raty kapitału ustalane w momencie uruchomienia transzy kredytu
  19 czerwca 2013 r. 31 grudnia 2030 r. (B) Europejski Bank Inwestycyjny 1 425 000 0 stawka bazowa + marża 1 357 174 raty kapitału ustalane w momencie uruchomienia transzy kredytu
  RAZEM 2 303 174
  Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Spółki Grupy Enea

  W grudniu 2015 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na kwotę 60.075 tys. zł przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok”. Pożyczka została udzielona na okres od kwietnia 2016 r. do grudnia 2026 r., oprocentowanie WIBOR 3M, spłata w kwartalnych ratach. Pierwsze uruchomienia miały miejsce w czerwcu i grudniu 2016 r. na łączną kwotę 19.161 tys. zł. a kolejne w kwietniu, czerwcu i wrześniu 2017 r. Aktualne zadłużenie z tytułu pożyczki wynosi 57.263 tys. zł. W 2017 r. Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. podpisała trzy umowy o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na łączną kwotę 1.164,60 tys. zł. z czego w sierpniu i grudniu zostało uruchomionych 964,6 tys. zł. 16 grudnia 2016 r. LW Bogdanka SA zawarła z bankiem mBank SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem do kwoty 100.000 tys. zł. Kredyt może być wykorzystany do 29 listopada 2018 r. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na 30 listopada 2018 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus marża banku. Na dzień bilansowy limit nie był wykorzystany. W 2017 r. Spółki z Grupy Enea nie wypowiadały umów kredytów oraz pożyczek. Łączna suma zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Enea SA i spółki z Grupy Kapitałowej Enea na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 2.394.602 tys. zł.

  Udzielone pożyczki

  W roku 2017 Enea SA udzieliła Spółkom Grupy Kapitałowej Enea pożyczek o łącznej wartości 42.940 tys. zł. Stan zadłużenia nominalnego na 31 grudnia 2017 r. wynosił 183.046 tys. zł. Szczegółowe informacje nt. zawartych przez Enea SA w 2017 r. umów pożyczek oraz poziomu ich wykorzystania prezentuje poniższa tabela:

  Data początkowa Data zakończenia Spółka Wartość umowy Kwota zaciągniętej pożyczki w 2017 r. [tys. zł] Oprocentowanie Zadłużenie z tyt. pożyczki na 31 grudnia 2017 r. [tys. zł]
  21 maja 2014 r. 31 grudnia 2022 r. Enea Centrum sp. z o.o. 61 000 0 Brak 45 750
  22 grudnia 2015 r. 30 czerwca 2025 r. Enea Centrum sp. z o.o. 165 000 30 000 Brak 120 000
  19 stycznia 2015 r. 31 stycznia 2020 r. Enea Oświetlenie sp. z o.o. 10 000 0 Zmienne 4 356
  23 listopada 2017 r. 31 stycznia 2018 r. Elektrownia Ostrołęka SA 10 000 10 000 Stałe 10 000
  8 listopada 2017 r. 6 listopada 2020 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. 2 940 2 940 Stałe 2 940
  RAZEM 248 940 42 940 183 046
  Udzielone i otrzymane poręczenia

  W 2017 r. spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie udzielały poręczeń i gwarancji o wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Enea SA.

  W roku 2017 Enea SA nie udzielała nowych poręczeń ani gwarancji korporacyjnych. W zakresie zawartych poprzednio umów w kilku przypadkach dokonano jedynie aneksowania ich terminu obowiązywania oraz wysokości udzielonych poręczeń. Łączna wartość pozycji pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 127.404,15 tys. zł.

  Udzielone i otrzymane gwarancje

  Łączna wartość pozycji pozabilansowych z tytułu udzielonych gwarancji bankowych na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 117.706,82 tys. zł. W 2017 r. na zlecenie Enea SA wystawiono gwarancje, których łączna wartość wynosiła 61.880,78 tys. zł. Poniżej zamieszczono informacje dot. największych kwot gwarancji udzielonych w 2017 r. (próg istotności > 1 mln zł):

  Data udzielenia zabezpieczenia Data obowiązywania zabezpieczenia Podmiot, na rzecz którego udzielono zabezpieczenia Cel zawarcia umowy Forma zabezpieczenia Udzielona kwota zabezpieczenia [tys. zł]
  7 lipca 2017 r. 11 sierpnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA należyte wykonanie umowy w ramach linii gwarancji w kwocie 350.000.000 zł 15 000,00
  20 grudnia 2017 r. 11 sierpnia 2018 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA wniesienie depozytu w ramach linii gwarancji w kwocie 350.000.000 zł 30 000,00
  12 grudnia 2017 r. 11 sierpnia 2018 r. ENEA Operator sp. z o.o. należyte wykonanie kontraktu w ramach linii gwarancji w kwocie 350.000.000 zł 1 079,94

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję