• PL | EN

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Działalność grupy | Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Restrukturyzacja majątkowa

Po dokonaniu w latach poprzednich kluczowych zmian organizacyjnych w 2017 r. Grupa Kapitałowa Enea, poza inicjatywami związanymi z planowanymi zmianami, nie realizowała istotnych działań w zakresie restrukturyzacji majątkowej.

Dezinwestycje kapitałowe

W roku 2017 r. nie prowadzono istotnych działań w zakresie dezinwestycji kapitałowych.

Zmiany w organizacji Grupy

W roku 2017 Grupa Kapitałowa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy.

Inwestycje kapitałowe

Opis metod finansowania inwestycji kapitałowych został zamieszczony w ramach pkt pn. Źródła finansowania programu inwestycyjnego.

Obaszar Data Spółka Zdarzenie
Rok 2017
Pozostała działalność 20 stycznia 2017 r. Polimex-Mostostal SA Enea SA przyjęła złożoną przez Polimex ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37,5 mln akcji oraz nabyła 1,5 mln akcji Polimex od jej dotychczasowego akcjonariusza, obejmując łącznie 16,48% w kapitale zakładowym Spółki.
Pozostała działalność 1 lutego 2017 r. Elektrownia Ostrołęka SA Nabycie przez Enea SA od Energa SA 24.980.926 akcji Spółki Elektrownia Ostrołęka SA - Enea SA objęła 11,89% w kapitale zakładowym Spółki
Wytwarzanie 14 marca 2017 r. Enea Elektrownia Połaniec SA Enea SA nabyła 100% akcji od ENGIE International Holdings B.V.
Pozostała działalność 3 kwietnia 2017 r. Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.(obecnie SA) Enea SA objęła 1.500.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 150.000.000 zł w spółce Polska Grupa Górnicza sp. z o.o, tym samym stając się mniejszościowym udziałowcem Spółki z 4,39% udziałem w jej kapitale zakładowym. Wpis w KRS – 8 czerwca 2017 r.
Pozostała działalność 21 kwietnia 2017 r. Enea Ciepło sp. z o.o (dawniej MPEC sp. z o.o) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku realizacją umów pomiędzy uprawnionymi pracownikami MPEC sp. z o.o a Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Pozostała działalność 28 kwietnia 2017 r. Polimex-Mostostal SA W wyniku wezwania na sprzedaż akcji, Enea SA nabyła 24 akcje Polimex stanowiące 0,00001% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Pozostała działalność 28 kwietnia 2017 r. Elektrownia Ostrołęka SA Enea SA przyjęła złożoną przez Elektrownię Ostrołęka SA ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 9,5 mln nowych akcji Elektrowni Ostrołęka SA.
Pozostała działalność 14 czerwca 2017 r. Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (obecnie SA) Enea SA objęła 600.000 udziałów w podwyższonym kapitale PGG, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł, zwiększając tym samym swój udział w kapitale zakładowym Spółki z 4,39% do 5,81%. Wpis w KRS – 7 lipca 2017 r.
Pozostała działalność 27 czerwca 2017 r. Elektrownia Ostrołęka SA Nabycie przez Enea SA od Energa SA 20.017.269 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka SA – Enea SA posiada łącznie 23,79% w kapitale zakładowym Spółki.
Pozostała działalność 30 czerwca 2017 r. Centralny System Wymiany Informacji sp. z o.o Przeniesienie własności 16 udziałów na 4 spółki dystrybucyjne (Innogy Stoen Operator sp. z o.o (wcześniej: RWE Stoen Operator sp. z o.o), Energa Operator SA, PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA). Enea Operator sp. z o.o posiada obecnie 4 udziały CSWI sp. z o.o, co stanowi 20% udział w kapitale zakładowym Spółki.
Innowacje 2 sierpnia 2017 r. Enea Innovation sp. z o.o Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Innovation sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 300.000 zł, tj. z kwoty 5.000 zł do kwoty 305.000 zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację w KRS.
Wytwarzanie 28 września 2017 r. Enea Badania i Rozwój sp. z o.o. 4 sierpnia 2017 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o i Enea SA zawiązały spółkę, Enea SA posiada w spółce 1 udział. W dniu 28 września 2017 r. Spółka została wpisana do KRS. W dniu 17 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Badania i Rozwój sp. z o.o podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z 5.000 zł do 2.005.000 zł
Dystrybucja 30 października 2017 r. Enea Operator sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Operator sp. z o.o., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.023.700,00 zł (wniesienie aportu w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Enea SA), to jest z kwoty 4.678.050.000,00 zł do kwoty 4.683.073.700,00 zł poprzez utworzenie nowych 50.237 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrejestrowane w KRS w dniu 30 stycznia 2018 r.
Inwestycje kapitałowe po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Pozostała działalność 3 stycznia 2018 r. ElectroMobility Poland SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ElectroMobility Poland SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 20.000.000 zł, tj. z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji z 1.000 zł do kwoty 3.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację w KRS
Innowacje 31 stycznia 2018 r. Enea Innovation sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Innovation sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000,00 zł, to jest z kwoty 305.000,00 – uwzględniającej poprzednie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2017 r. do kwoty 3.805.000 zł poprzez utworzenie nowych 35.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Podwyższenie kapitału oczekuje na rejestrację w KRS.
Pozostała działalność 31 stycznia 2018 r. Polska Grupa Górnicza SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Górnicza SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300.000.000 zł, tj. z kwoty 3.616.718.200 zł do kwoty 3.916.718.200 zł. Enea S.A zawarła umowę objęcia akcji PGG, przyjmując ofertę objęcia 900.000 nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 90.000.000 zł za wkład pieniężny w wysokości 90.000.000 zł. Podwyższenie oczekuje na wpis do KRS.
Pozostała działalność 27 lutego 2018 r. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiło zarejestrowanie przez KRS przekształcenia Elektrowni Ostrołęka SA na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozostała działalność 2 lutego 2018 r. Annacond Enterprises sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Annacond Enterprises sp. z o.o podjęło uchwałę postanawiającą o postawieniu Spółki w stan likwidacji.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję