• PL | EN

Wzmacniamy naszą pozycję rynkową i bezpieczeństwo energetyczne kraju

Szanowni Państwo,
W najbliższych latach polska energetyka będzie stawiała czoła wielu wyzwaniom związanym m.in z wymogami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wiemy, jak kluczowy w tym procesie będzie ciągły i zrównoważony rozwój oraz inwestycje realizowane w każdym ogniwie łańcucha wartości Grupy Enea. Świadomi wyzwań płynących ze zmieniającego się otoczenia, we wrześniu 2016 r., przyjęliśmy korporacyjną strategię rozwoju Grupy Enea w perspektywie do 2030 r. Dzisiaj możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że w 2017 r. dzięki, konsekwentnej realizacji wytyczonych przez nas celów, umocniliśmy naszą pozycję rynkową. Jednocześnie nasza Grupa zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpisując się w politykę gospodarczą Polski. Ten przełomowy dla Grupy pod wieloma względami rok zwieńczyliśmy dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi, które stanowią solidny fundament do dalszego rozwoju Grupy. W najbliższych latach skierujemy wypracowany potencjał finansowy Grupy Enea do inicjowania projektów inwestycyjnych, które będą odpowiedzią na nowe trendy, szczególnie te w zakresie energetyki niskoemisyjnej, odnawialnej oraz elektromobilności.

Wykorzystujemy potencjał rynkowy oraz optymalizujemy efektywność operacyjną

W marcu 2017 r. sfinalizowaliśmy transakcję przejęcia Elektrowni Połaniec. Dzięki czemu skoncentrowaliśmy aktywa energetyczne działające w południowo-wschodniej części kraju i staliśmy się drugą co do wielkości grupą energetyczną w Polsce pod względem produkcji energii elektrycznej. Włączenie Elektrowni Połaniec do Grupy zapewniło nam szereg korzyści. Realizacja synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec pozwoliła nam zwiększyć efektywność operacyjną i osiągane wyniki finansowe.

Zakończyliśmy naszą strategiczną inwestycję, zwiększając udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce do 19%

19 grudnia 2017 r. podpisaliśmy protokół przekazania do eksploatacji naszej kluczowej inwestycji, tym samym oficjalnie zakończyła się budowa bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice – największej inwestycji w historii Grupy Enea.
B11 to wysokosprawna jednostka energetyczna o mocy 1.075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność netto na poziomie 45,6%, znacznie powyżej średniej rynkowej wynoszącej w naszym kraju ok 34%. To z kolei pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o ok. jedną czwartą w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym, co czyni z niego najbardziej przyjazny środowisku blok energetyczny tego typu w Polsce.
Moc 1.075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92% (86,7% to średnia krajowa) sprawiają, że B11 jest rekordzistą w historii krajowej energetyki. Blok jest jednocześnie jedną z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu na świecie. B11 zwiększa skokowo moce wytwórcze Grupy Enea i krajowego sektora wytwarzania, a tym samym podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Złoże „Ostrów” – zapewnienie stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy

Uzyskanie przez LW Bogdanka w listopadzie ubiegłego roku koncesji na wydobycie ze złoża "Ostrów" stanowi podstawowy element planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki, przewidzianego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Spółki Enea do roku 2025”. Dodatkowe rozszerzenie złoża "Bogdanka" o kolejne 33 mln ton zasobów operatywnych wraz z posiadaną już koncesją na Ostrów, pozwoli Spółce na przedłużenie jej żywotności do ok 50 lat (z ok. 25 lat obecnie). Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długoterminowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni oraz zapewnienie Grupie stabilnego zaplecza surowcowego.

Bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych Klientów jest dla nas priorytetem

Drugie półrocze 2017 r. było szczególne pod względem skali i częstotliwości zjawisk pogodowych, które dotknęły nasz obszar dystrybucji. W sumie w wyniku sierpniowych nawałnic oraz orkanów Grzegorz i Ksawery uszkodzonych zostało ok. 3.600 słupów energetycznych i prawie 450 km linii elektroenergetycznych. W tych trudnych warunkach nasze brygady przywróciły dostawy prądu w sumie do ponad 1 mln Odbiorców, którzy ucierpieli na skutek nawałnic. Było to dla nas wielkie wyzwanie, któremu sprostaliśmy dzięki odpowiedniej logistyce, przygotowaniu oraz przede wszystkim zaangażowaniu i wielkiej pracy naszych brygad.

Dywersyfikujemy ofertę i przewidujemy oczekiwania Klientów

Nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszej oferty. Dbamy o to, aby udostępniane przez nas produkty i usługi zaspokajały kompleksowe potrzeby naszych Klientów. Stawiamy na innowacyjność, która pozwala nam na wyznaczanie rynkowych trendów.
Przykładem takiego podejścia może być wprowadzona przez nas w grudniu 2017 r. oferta Enea Smart. Jest to połączenie kompleksowej umowy z rozwiązaniami typu smart home, które pozwalają na podniesienie komfortu życia. System inteligentnego domu zadba o bezpieczeństwo oraz ostrzeże przed pożarem, zalaniem, czy włamaniem. Urządzenia dostępne w ofercie Enea Smart pozwalają mierzyć zużycie energii elektrycznej domowych urządzeń, a co za tym idzie, ułatwiają oszczędzanie.

Biznes musi być społecznie odpowiedzialny

Generując blisko 11.406 mln zł przychodów rocznie i zatrudniając w Grupie ok. 16 tys. pracowników, należymy do grona największych polskich przedsiębiorstw i pracodawców. Czysto biznesowy wymiar naszej działalności jest dla nas bardzo ważny, ale nie stanowi jedynego obszaru naszej uwagi w kontekście zapewnienia przyszłości naszej Grupie. Chcemy być społecznie odpowiedzialni i pokazywać, że tak duża organizacja jak nasza może wypracowywać dobre wyniki operacyjne i finansowe, równocześnie wspierając aktywnie rozwój regionów i lokalnych społeczności.
Widząc rozmiary zniszczeń spowodowanych nawałnicami, podjęliśmy decyzję o przekazaniu przez Fundację Enea 1 mln zł na pomoc poszkodowanym gminom. Przekazane przez nas środki przeznaczone zostały na współfinansowanie remontów, odbudowę infrastruktury publicznej i budynków użyteczności publicznej oraz wsparcie lokalnych społeczności. Ponadto fundusze z Fundacji Enea posłużyły doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny niezbędny do usuwania takiej skali zniszczeń.

Wzmacniamy naszą pozycję rynkową i bezpieczeństwo energetyczne kraju

Przejawem takiego podejścia może być np. rozstrzygnięty przez Fundację Enea w styczniu br. program Enea Akademia Talentów. Akademia wspiera poprzez stypendia rozwój wyróżniających się uczniów, a także nagradza szkoły podstawowe i gimnazjalne, które rozwijają talenty i pasje swoich podopiecznych. Także w ten sposób staramy się przyczyniać do wspierania regionów kraju, w których działają spółki Grupy Enea.
Prowadząc działalność, staramy się również minimalizować jej wpływ na otaczające nas środowisko. Przykładem najnowszej inicjatywy, która obrazuje to podejście, jest wprowadzenie od 31 stycznia 2018 r. nowej oferty – Enea Eco – wspierającej walkę ze smogiem. Jest to pierwszy etap długofalowych działań Enei, wpływających na świadomość Klientów w zakresie ochrony środowiska i walki ze smogiem.

Stabilna sytuacja finansowa wspiera realizację planów rozwojowych

Budujemy innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną, zdolną sprostać wyzwaniom trudnego rynku, na którym działamy. Chcemy być wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność. Realizujemy ambitny program rozwojowy, który prowadzi do realizacji celów zapisanych w naszej strategii.
Konsekwentnie rozwijamy Grupę Kapitałową Enea, nakłady inwestycyjne w 2017 r. były na poziomie 4 mld zł o ponad 53 % większe niż w roku poprzednim przy bezpiecznej wartości 2,07 wskaźnika dług netto/EBITDA. Staramy się konsekwentnie zwiększać wartość Enei dla Akcjonariuszy poprzez zrównoważony wzrost we wszystkich obszarach biznesowych, co przekłada się na poprawę wyników finansowych generowanych w następujących po sobie okresach sprawozdawczych – 2017 r. był pod tym względem rekordowy.
W całym 2017 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) naszej Grupy zwiększyła się w ujęciu rok do roku o ponad 15% do 2,684 mld zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 36,4% do 1,07 mld zł. Grupa Enea wytworzyła w 2017 r. 21 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 54% więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w 2016 roku. Z kolei wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł do 18,9 TWh.
Stabilna sytuacja finansowa i perspektywy Enei, pozwoliły Spółce na wypłatę w 2017 r. dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 0,25 zł na akcję równolegle z realizacją istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rozważając możliwości wypłaty dywidendy w kolejnych latach, Zarząd Enei, w sposób odpowiedzialny kieruje się koniecznością zapewnienia całej Grupie finansowania niezbędnego do funkcjonowania i dalszego rozwoju naszej działalności z myślą o podnoszeniu jej wartości i budowania przewagi konkurencyjnej.
Jednym z naszych priorytetów jest wykorzystywanie synergii oraz dalsza poprawa efektywności działania, aby optymalnie i szybko adaptować się do dynamicznych zmian na rynku oraz trendów technologicznych w Europie oraz na świecie. Odpowiedzialnie prowadzimy naszą politykę inwestycyjną oraz zaangażowanie w projekty innowacyjne. Naszymi partnerami są zarówno wiodące grupy sektora energii w Polsce, podmioty o zasięgu globalnym, ale też nowopowstałe przedsięwzięcia zainicjowane przez przedsiębiorców polskich poszukujących kapitału oraz wsparcia kompetencyjnego naszej Grupy. Są to główne fundamenty, na których chcemy opierać działanie Zarządu Enea S.A. i współpracę z wszystkimi interesariuszami wspierającymi rozwój i budowanie wartości Grupy Enea.

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, budujemy organizację opartą na wiedzy

Należymy do największych polskich przedsiębiorstw i pracodawców. Grupę Enea tworzy ponad 16 tys. specjalistów realizujących zadania w różnych częściach kraju. Sprawy pracownicze są dla nas ważną i istotną kwestią w całej Grupie. Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą dającym poczucie stabilizacji i oferującym możliwości rozwoju. Dlatego podejmujemy aktywne działania z zakresu spraw pracowniczych dotyczących m.in. przyjaznej atmosfery w pracy, podnoszenia kompetencji i stałego rozwoju.
W funkcjonowaniu tak złożonego organizmu jak nasza Grupa dostrzegamy ważną rolę Strony Społecznej. Prowadzimy systematyczny dialog i jesteśmy otwarci na sprawy podnoszone przez przedstawicieli Strony Społecznej. Budujemy wewnętrzną kulturę organizacyjną przyjazną, zarówno dla zewnętrznego, jak i wewnętrznego Klienta. W rozwoju naszej Grupy wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania pracowników.
Chcemy wspólnie budować organizację opartą na wiedzy i kompetencjach.

Z poważaniem

Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu Enea SA

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję