• PL | EN

Najważniejsze wydarzenia w 2017 r.

Działalność grupy | Najważniejsze wydarzenia w 2017 r.
I

kwartał

II

kwartał

III - IV

kwartał

I kwartał
 • Realizacja umowy inwestycyjnej ws. budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka

  Enea SA i Energa SA posiadają wspólną kontrolę nad spółką celową Elektrownia Ostrołęka SA, która będzie realizowała projekt przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MWe (Ostrołęka C). Aktualnie Enea posiada 23,8% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Obie strony docelowo będą posiadały po 50% akcji Elektrowni Ostrołęka SA oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • Objęcie akcji Polimeksu-Mostostal

  Aktualnie Enea posiada 39.000.024 akcje Polimeksu, stanowiące 16,48% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Wspólnie Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGNiG Technologie posiadają 156.000.097 akcji, stanowiących 65,9% udziału w kapitale zakładowym Polimeksu. Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23%, udział w realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonawczych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których łączny budżet to ok. 30 mld zł.

 • Modernizacja turbin dwóch bloków w Elektrowni Kozienice

  W styczniu Enea Wytwarzanie podpisała z firmą EthosEnergy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice. Dzięki modernizacji poprawiony został stan dynamiczny turbozespołów. Wartość kontraktu to prawie 4,9 mln zł netto, prace zakończyły się w lipcu 2017 r.

 • Przedłużenie umowy na obsługę bankową z PKO BP i Bankiem Pekao SA

  25 stycznia spółki Grupy Enea podpisały aneksy do obowiązujących obecnie umów na kompleksową obsługę bankową zawartych z bankami PKO BP i Pekao SA. Aneksowanie dotychczas obowiązujących umów na kolejny okres daje pewność Klientom Enei, że numery rachunków bankowych pozostaną bez zmian. Kluczowe spółki Grupy nadal będą posiadać dostęp do wszystkich niezbędnych produktów i usług bankowych w ramach kompleksowej obsługi bankowej na najkorzystniejszych warunkach.

 • Podwojenie bazy surowcowej i innowacje w Obszarze Wydobycia Grupy Enea

  LW Bogdanka przedstawiła 9 lutego strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycia Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030, która zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie ok. 8,5 mln ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową Spółka zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju. Prognozowany CAPEX w okresie 2016-2025 (w ujęciu nominalnym) to 3,7 mld zł dla scenariusza bazowego oraz ok. 4 mld zł dla scenariusza elastycznego rozwoju.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

  W marcu Enea Operator uruchomiła najnowszą i najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy (CDM), która zarządza siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. Taka organizacja służb ruchu umożliwia elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV należącej do Enei Operator.

 • Enea właścicielem Elektrowni Połaniec

  14 marca sukcesem zakończyła się transakcja zakupu przez Grupę Enea od ENGIE International Holdings B.V. 100% akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należy Elektrownia Połaniec. Enea za ok. 1,26 mld zł pozyskała ważną systemową elektrownię, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Przejęta spółka jest w pełni oddłużona i od pierwszych dni wzmacnia pozycję Enei na rynku.

II kwartał
 • Enea dołącza do klastra na rzecz rozwoju elektromobilności

  W kwietniu Grupa Enea została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce.

 • Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej

  W ramach dokapitalizowania PGG Enea zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł w trzech etapach. Pierwsze dokapitalizowanie PGG przez Eneę w kwocie 150 mln zł nastąpiło w kwietniu 2017 r. W ramach drugiego etapu dokapitalizowania, który miał miejsce w czerwcu 2017 r., Enea objęła nowe udziały PGG o wartości 60 mln zł, zapewniając sobie 5,81% udziału w kapitale zakładowym górniczej spółki. Kolejne dokapitalizowanie, wynoszące 90 mln zł, miało miejsce w I kwartale 2018 r. Inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea, której jednym z elementów jest zabezpieczenie bazy surowcowej energetyki konwencjonalnej. Dodatkowo, inwestorzy zawarli porozumienie dotyczące sprawowania wspólnej kontroli nad PGG.

 • Rezygnacja z udziału w transakcji zakupu aktywów EDF

  11 maja Zarząd Enea SA podjął uchwałę o rezygnacji z udziału Spółki w transakcji nabycia polskich aktywów należących do EDF International SAS oraz EDF Investment II B.V.

 • Enea Operator z jednym, kompletnym systemem informatycznym

  W czerwcu Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych. Aplikacja docelowo będzie jedynym systemem informatycznym w dystrybucyjnej spółce, który będzie pozyskiwał, przetwarzał a także przechowywał wszelkie dane związane z szeroko rozumianą informacją pomiarową. Umowa opiewa na 22 mln zł i zakłada wdrożenie aplikacji w ciągu dwóch lat.

 • Współpraca z PGG przy tworzeniu technologii dla nowej mieszanki paliwa

  W czerwcu Enea Trading i Polska Grupa Górnicza (PGG) nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce.

 • Agencja Fitch Ratings podtrzymała ocenę ratingową Enei

  30 czerwca agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła dla Enei długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB”, jak również potwierdziła i jednocześnie wycofała z przyczyn kontraktowych krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+(pol)" ze stabilną perspektywą”.

III - IV kwartał
 • Unijne środki napędzają inwestycje w obszarze Dystrybucji

  Realizując zaplanowane inwestycje Enea Operator aktywnie korzysta z unijnych środków. W 2017 roku Enea Operator podpisała 17 umów o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. Łączna wartość projektów to 273,2 mln zł netto, w tym przyznana dotacja sięga blisko 180 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zwiększenia potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej oraz wdrażania funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Ponadto w 2017 roku Enea Operator zawarła 2 umowy o dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych, których łączna wartość wynosi 7,9 mln zł, w tym 3,9 mln złotych dotacji.

 • Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża „Ostrów”

  W lipcu 2017 r. LW Bogdanka złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych szacowanych na poziomie ok. 186 mln ton węgla. 20 listopada Zarząd LW Bogdanka powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę w/w koncesji.

  Eksploatacja złoża „Ostrów” może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. W perspektywie po 2025 r. w polu „Ludwin” planowane jest udostępnienie pionowego złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową takiej infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł.

  Uzyskanie koncesji stanowi podstawowy element planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki, przewidzianego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025”. Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długoterminowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni oraz zapewnienie Bogdance stabilnego zaplecza surowcowego.

 • Enea dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami

  10 sierpnia Enea wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę z zysku za 2016 rok w wysokości 110.360.644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję.

 • Zmiany w zarządzie Enea SA

  24 sierpnia Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Zarządu Enea SA Wiesława Piosika, tj. Wiceprezesa ds. Korporacyjnych i Mikołaja Franzkowiaka, tj. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Równocześnie Rada Nadzorcza delegowała z tym samym dniem Członka Rady Nadzorczej, Rafała Szymańskiego, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa ds. Korporacyjnych Enea SA na okres nieprzekraczający trzech miesięcy do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

  22 września Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 października 2017 r. Piotra Olejniczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. 29 września wpłynęło do Spółki oświadczenie Rafała Szymańskiego delegowanego przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea SA w sprawie rezygnacji z delegowania do wykonywania ww. czynności ze skutkiem na dzień 1 października 2017 r. 5 października Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 października 2017 r. Zbigniewa Piętki na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych

 • Nowy blok energetyczny o mocy 1.075 MW

  1 września Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1.075 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Synchronizacja przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. 19 grudnia Grupa Enea otworzyła nowy rozdział w historii polskiej energetyki oddając do eksploatacji najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW brutto w Elektrowni Kozienice.

  B11, bo tak nazywa się w skrócie nowy blok, to największa inwestycja Grupy Enea.

  Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność na poziomie 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne użyte w nowym bloku umożliwiają B11 osiągnięcie najlepszych parametrów środowiskowych oraz zoptymalizowanie kosztów wytworzenia energii.

  Moc 1.075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92% sprawiają, że B11 wzmacnia skokowo moce wytwórcze Grupy Enea i krajowego sektora wytwarzania, a tym samym podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Będąc jedną z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu na świecie B11 wyprzedza wymagania mających obowiązywać od 2021 r. wytycznych dyrektywy BAT.

 • Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicach

  W IV kwartale 2017 r. Fundacja Enea przekazała prawie milion złotych dla gmin poszkodowanych wskutek nawałnic. Pieniądze, zostały przekazane na cele wskazane przez samorządy, m.in. remonty i odbudowę infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej oraz na wsparcie lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • Wygrany przetarg na ładowarki pojazdów elektrycznych

  W październiku Enea Serwis wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na dostarczenie i uruchomienie w Szczecinie pierwszych miejskich ładowarek pojazdów elektrycznych. Stacje szybkiego ładowania pojawią się w mieście w I kwartale 2018 r.

 • Większe bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji poznańskiej

  25 października Enea Operator podpisała umowę na realizację nowych inwestycji sieciowych w aglomeracji poznańskiej na ponad 44,5 mln zł. Za tę kwotę wybudowane zostaną dwie nowe linie wysokiego napięcia 110 kV oraz rozdzielnia sieciowa na poznańskim Garaszewie, wraz z wyprowadzeniami. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 22,5 mln zł.

 • Trzy oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

  28 grudnia Elektrownia Ostrołęka SA, której akcjonariuszem jest Enea i Energa, otworzyła koperty z ofertami złożonymi przez trzech potencjalnych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bloku Elektrownia Ostrołęka C. Oferty złożyli China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. (cena ryczałtowa 4.85 mld zł brutto), konsorcjum GE Power sp. z o. o. oraz ALSTOM Power Systems SAS. (cena ryczałtowa 6.02 mld zł brutto) oraz konsorcjum Polimex-Mostostal SA oraz RAFAKO SA (cena ryczałtowa 9.59 mld zł brutto). Wysokosprawny blok energetyczny o mocy ok. 1000 MWe, na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym z wykorzystaniem najnowocześniejszych, ekologicznych rozwiązań technologicznych. Jest to kluczowa inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję